Smittevern

Godt smittevern er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Godt smittevern er også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens.

Regjeringen har lansert en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen skal redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er et voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak.

Smittevern og infeksjonsforebygging bidrar til å hindre antibiotikaresistens. Høy vaksinasjonsdekning, både i befolkningen generelt, og spesielt blant helsepersonell, er et viktig smitteverntiltak.

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmannen deltar i arbeidet med å sette i verk smitteverntiltak og følger opp bruken av antibiotika. Fylkesmannen skal dessuten bidra aktivt for å øke andelen som vaksineres mot sesonginfluensa, spesielt for ansatte i helsetjenesten. Fylkesmannen arrangerer hvert år smittevernkonferanser for kommunale ledere og annet personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Vis mer


07.09.2020

1,2 millioner doser influensavaksiner til risikogrupper og helsepersonell

Kommunen må planlegge vaksinering av disse gruppene. Vaksinen blir tilgjengelig i løpet av oktober. Folkehelseinstituttet arrangerer webinar om influensavaksinasjon 9. september.