Innføring av pakkeforløp, psykisk helse og rus

Brev fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner om innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus – barn, unge og voksne

Skal vi lykkes i arbeidet med å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer, er kommunenes tjenester og kompetanse helt avgjørende. Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, fastlege og andre relevante aktører er sentralt.

Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste
Helsedirektoratet anbefaler at eksisterende samarbeidsavtaler og underliggende tjenesteavtaler mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten gjennomgås og endres i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene. Likeledes oppfordres det til at eksisterende, felles møtearenaer benyttes i arbeidet. For pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester skal kommunen sikre nødvendig oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen bestemmer selv hvordan arbeidet med koordinering skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette ansvaret.

De fem målene for pakkeforløpene er:

  1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  3. unngå unødig ventetid
  4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Brevet leser du her

Nærmere omtale av det enkelte pakkeforløp og informasjon knyttet til implementeringen finnes på nettsiden til Helsedirektoratet.

Informasjon vedrørende implementeringen i Innlandet blir oppdatert så fort dette er klart og vi viser til Sykehuset i Innlandets sine nettsider.