Nytt tilskudd til allmennleger i spesialisering (ALIS) – kort frist

Helsedirektoratet lyser ut nytt tilskudd på 30 millioner kr. til rekruttering av allmennleger i spesialisering. Fristen er allerede 25.11.2019.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt kommuner med rekrutteringsutfordringer og manglende stabilitet i fastlegeordningen. Det er derfor etablert en tilskuddsordning der målet er å øke antall fastleger i kommunene, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering.

Med ALIS-avtale menes avtale mellom kommune og leger i spesialisering  om særskilte rekrutteringstiltak som går utover og kommer i tillegg til plikter og rettigheter som utgår fra spesialistforskriften. Lege i spesialisering kan være ansatt i kommunen eller drive privat næringsdrift. Tilskuddsordningen som nå lyses ut, er kun for leger i privat næringsdrift og til tiltak som har økonomiske konsekvenser for kommunen. Leger med fastlønnsavtale omfattes ikke.

Fylkesmannen i Innlandet ser utfordringene med å nyttiggjøre seg tilskudd som bekjentgjøres så seint på året. Men vi oppfordrer kommuner med rekrutteringsutfordringer og manglende stabilitet i fastlegeordningen til å søke midler nå. Det er lagt opp til enkle regler om overføring av midler til neste år. Tilskuddet vil kunne følge den enkelte lege i 4 år og forutsetter 20 % egenfinansiering fra kommunens side.