Foreløpig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

(Foto: Pixabay)

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor, der en 16-åring ble drept og en 17-åring er tiltalt for drapet. En foreløpig tilsynsrapport er nå ferdig.

Hendelsen var en stor tragedie og belastning for familiene og for lokalsamfunnet. Fylkesmannen ønsker å understreke at vi ikke har vurdert om det er noen sammenheng mellom funnene i tilsynet og den tragiske hendelsen.

Fylkesmannen legger nå fram en foreløpig tilsynsrapport, som Nord-Fron kommune og Oppland fylkeskommune som skoleeier skal gi en tilbakemelding på innen tre uker.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen/fylkeskommunen gjennom ledelse og det systematiske arbeidet ivaretar lov og myndighetskrav som gjelder.

Fylkesmannen mener at tilsynet har avdekket et behov for å videreutvikle modeller for samhandling mellom tjenester. Dette er krevende for alle kommuner og staten.  Fylkesmannen er glad for at kommunen allerede rett etter hendelsen var opptatt av forbedringsarbeid og så på tilsyn som et hjelpemiddel i dette arbeidet.

Tilsynet med Nord-Fron kommune/Oppland fylkeskommune/Ringebu kommune (den interkommunale barneverntjenesten) ble gjennomført i perioden 19. februar 2019 og frem til i dag. De ansatte i kommune, fylkeskommune og videregående skole har bidratt åpent og konstruktivt i arbeidet. Tilsynet ble gjennomført som et fellestilsyn av tre enheter hos Fylkesmannen i Innlandet; Enhet for familie og barnevern, Enhet for helse og omsorg og Enhet for barnehage og opplæring.

Oppsummering av tilsynet

Barnevern- og helse/omsorgsområdet:

Det er ikke avdekket lovbrudd innenfor de reviderte områdene i helse- og omsorgstjenestene og barneverntjenesten (Ringebu kommune, vertskommune) ved tilsynet. Men rapporten peker på risikoområder som vi oppfordrer kommunen til å jobbe med.

Ungdomsskolen:

Vi har funnet mangler ved Nord-Fron kommunes system som skal vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven blir fulgt ved skolene. Ved Vinstra ungdomsskole har vi påpekt at skolen må forbedre det systematiske arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9 A som gjelder skolemiljø, og at de sørger for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør.

Videregående skole:

Vi har ikke funnet mangler ved Oppland fylkeskommunes oppfølgingssystem. Ved Vinstra videregående skole har vi påpekt at skolen må forbedre det systematiske arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9 A som gjelder skolemiljø og at de sørger for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør.

På tvers av tjenestene: 

Det er laget en felles rapport der barnevern-, helse-/omsorg- og opplæringslovgivingen sees i sammenheng, og der samarbeid og samhandling er belyst. 

Ansatte innenfor ulike tjenester har et ansvar for å være årvåkne overfor barn og unge. Sammen kan de ulike tjenestene være en støtte og hjelp for hverandre for å styrke kompetansen for å avdekke tegn på at barn og unge ikke har det trygt og godt.

Med bakgrunn i de innspill som er kommet fram under tilsynet, anbefaler Fylkesmannen i Innlandet at det gjennomføres en grunnleggende intern drøfting av forholdet mellom samarbeid og reell samhandling i de forskjellige møtepunktene og hvorvidt det er grunnlag for sanering eller revidering av disse. Styring, ledelse, mandat og arbeidsformer er naturlige evalueringspunkter.