-Velferdsledere må ta selvkritikk

f.v Kathrine Skretting, rektor Høyskolen i Innlandet,Hans Petter Emilsen, fungerende direktør Nav Innlandet og fylkesmann Knut Storberget. Foto: Erik Haugen
f.v Kathrine Skretting, rektor Høyskolen i Innlandet,Hans Petter Emilsen, fungerende direktør Nav Innlandet og fylkesmann Knut Storberget. Foto: Erik Haugen

Det er lederne på velferdsområdet som er den største utfordringen for bedre og mer samordnede tjenester. Fylkesmann Knut Storberget var tydelig i sin analyse på møte i «Velferdsforum» der nettopp ledere på velferdsområdet møtes.

Den mest preserende utfordringen vi har er oss som sitter her, sa fylkesmannen og dro fram noen eksempler på hvordan det står til i Innlandet:

  • 40% av innbyggerne i Kongsvingerregionen i aldersgruppa 20 – 67 år er ikke i arbeid  og 270 personer under 30 år er uføretrygdet

I Stor-Elvdal er det nå en yrkesaktiv bak hver trygdemottaker.

Bedre velferdstjenester nødvendig

-Disse utfordringene må vi løse i fellesskap. Vi har nok penger, men vi tenker for “dobbeltsporet”, det holder ikke med bare vei og bane. Vi må evne å se at den sosiale størrelsen har betydning for veksten i vårt fylke, poengterte Storberget.

-Hva skal skape det nye Innlandet? Vi må skape vekst på flere måter - også i velferdstjenestene. Når folketallet går ned, er helse og velferd viktig, sa han og ropte et kraftig varsku for framtida.

  • Mange opplever utenforskap i Innlandet. Det er en høy andel av den yrkesaktive befolkningen som er på uføretrygd og mange barn som lever i lavinntektsfamilier.
  • I perioden 2013-2019 har andelen unge uføre steget dobbelt så mye i Innlandet som i resten av landet.

Hvordan samarbeide ?

Alice Beathe Andersgaard, direktør Sjukehuset Innlandet, lanserte ideen om en pilot i Innlandet der vi «opphever forvaltningsnivåene» og ser primærhelsetjenesten og spesialisttjenesten som en helhetlig helsetjeneste for innbyggerne. Alt fra folkehelsearbeid og til psykiatrisk behandling sees i sammenheng. Som et eksempel på gode løsninger viste hun til at en person som er avhengig av dialysebehandling fortsatt kan være i full jobb , bo hjemme og få sin behandling på «hjemmesjukehuset».

Velferdsforums deltagere var enig om at Fylkesmannen diskuterer idéen om helsepilot med KS – der målet er en region der de ulike forvaltningsnivåene jobber sammen på tvers for å gi pasienter helhetlige og sammenhengende tjenester

Det er også enighet om et felles prosjekt knyttet til forsterking av barnevernet i kommunene framover. Ideen diskuteres nærmere i arbeidsgruppa «Bolig for velferd» og Bufetat blir med i dette arbeidet.

Kontaktpersoner