Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


23.08.2019

Dialogmøter Leve hele livet

For informasjon, mobilisering og støtte for gjennomføring av kvalitetsreformen for eldre som favner bredt og berører mange samfunnsområder

29.07.2019

Blågrønnalge i Mjøsa – ta forholdsregler

Blågrønnalger (cyanobakterie) finns nå i Mjøsa. Bakterien finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli synlige oppblomstringer av disse bakteriene i elver og innsjøer. Badende bør ta forholdsregler.

29.07.2019

Harepest i Innlandet – unngå smitte

Veterinærinstituttet har påvist harepest (tularemi) hos flere harer i Innlandet. Tularemi hos mennesker gir vanligvis et mildt sykdomsbilde som behandles med antibiotika.

11.06.2019

Foreløpig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor, der en 16-åring ble drept og en 17-åring er tiltalt for drapet. En foreløpig tilsynsrapport er nå ferdig.

07.06.2019

Smittevernkonferansen 2019

Hepatitt C kan vi nå behandle. Tuberkulosespredningen har vi i Norge tatt grepet på, men MRSA og sesongs influensa ser ut til å «ta oss på sengen» hele tiden

22.05.2019

Nettverkssamling for ledere og leger ved helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fylkesmanen er opptatt av å legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling, dialog og kompetanseheving som et ledd i å utvikle gode tjenester i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet

09.05.2019

Ber kommunene om hjelp

Skoleferien nærmer seg. For noen unge innebærer det en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller frihetsberøvelse.

07.05.2019

Nettverkssamling for ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oppland og Hedmark

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til Nettverkssamling på Lillehammer for ledere i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i kommunene 21. mai 2019. Påmeldingsfrist: 12. mai.

06.05.2019

Vil bryte ned «siloer» i arbeidet med barn og unge

Innlandet er en av tre regioner hvor kommunene nå inviteres til spennende satsing for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge.

06.05.2019

0-24 samarbeidet: Invitasjon til deltakelse i pilot

Regjeringen vil prøve ut samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Kommunene i Innlandet inviteres til å søke om deltakelse i piloten.

12.04.2019

Fagsamling økonomisk rådgivning for Nav i Hedmark og Oppland

Fagsamlingen arrangeres årlig av Fylkesmannen i Innlandet for økonomiske rådgivere i Hedmark og Oppland. Målgruppen for samlingen er dere som jobber med gjeldsrådgivning/økonomisk rådgivning til daglig, og dere som er utpekt med ansvar for området i egen kommune/eget Nav-kontor. Noen namsmenn vil også bli invitert.

28.03.2019

Vellykket tilskuddsordning for psykologer i kommunene

Helsedirektoratet kan melde om at ordninga med tilskudd til psykologer i kommunen har vært en suksess.

21.03.2019

Regionsamlinger pakkeforløp, psykisk helse og rus

Invitasjoner til regionsamlinger for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.

12.03.2019

Leve hele livet

Fylkesmannen i Innlandet er gitt i oppdrag å koordinere det regionale støtteapparatet i kvalitetsreformen - Leve hele livet

07.03.2019

Demenskonferansen 2019

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet arrangerte Innlandets demenskonferanse 14. og 15. februar 2019 på Scandic Lillehammer hotell.

26.02.2019

Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Fylkesmannen varsler nå tilsyn med Nord-Fron kommune etter den tragiske hendelsen i oktober, der en 16 år gammel jente ble drept.

14.02.2019

Tilskudd til kompetanseheving, rehabilitering/habiliteringsprosjekter og øvrige innovasjonsprosjekter

Tilskuddet har som mål og stimulere kommunene til å møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgssektoren, samt styrke kommunens evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester.

07.02.2019

Hvorfor tilsyn?

Formålet med tilsynet er først og fremst og sikre kvalitativt gode tjenester til befolkningen

05.02.2019

Innføring av pakkeforløp, psykisk helse og rus

Brev fra Helsedirektoratet til alle landets kommuner om innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus – barn, unge og voksne

01.02.2019

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2019

Tilskuddet omfatter tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov og tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

28.01.2019

Læringsnettverk pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid for ledere

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland og Hedmark og Fylkesmannen i Innlandet arrangerer opplæring i pasientsikkerhets- og forbedringsarbeid for ledere i sykehjem, hjemmesykepleie, rus/psykiatri og boliger for personer med utviklingshemming.

25.01.2019

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

16.01.2019

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Nå er det mulig å søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak

13.01.2019

Møtte innlending nummer 1

Fylkesmann Knut Storberget møtte «innlending nummer 1», lille Dominik Samuel som ble født 12 minutter over midnatt nyttårsaften på sitt kommunemøte i Trysil. Tre kommunemøter av 48 er unnagjort – les om temaene her.

13.01.2019

Velferdsteknologi – til gavn og beste

Fylkesmann Knut Storberget (nå 54 år) ser framover mot alderdommen etter å ha blitt presentert for flere utgaver av velferdsteknologi, som digital medisindosering og sporingssystemer: -Hvis jeg kommer til å trenge dette, skal jeg skrive under med en eneste gang!

11.01.2019

Bare Du - Neste generasjon forebygging

Bare Du er Helsedirektoratets nye helhetlig kommunikasjonssatsing på levevaner og psykisk helse. Her ses fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk, alkohol og søvn i sammenheng

10.01.2019

Innlandets demenskonferanse 2019

Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet arrangerer Innlandets demenskonferanse 14. og 15. februar 2019 på Scandic Lillehammer hotel.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

07.01.2019

Tilskuddsmidler til Nav-kontor for 2019, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fra 2017 samlet sine tidligere tilskuddsordninger i en ny ordning: «Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontor». Søknader skal sendes via Fylkesmannen. Søknadsfrist: 01.02.19.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel