Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


27.11.2019

Foreldrebetaling av barnehageplass

Regjeringen innførte fra 1.august 2019 ny maksprisen for barnehageplass. Den nye maksprisen for en 100% barnehageplass er nå på 3040,- kroner i måneden. 

13.06.2019

VÅG Å SE - VÅG Å HANDLE!

Våg å se - våg å handle! Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKS, Hamar interkomunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr kurs om vold og overgrep mot barn og unge. 

26.03.2019

Rammeplan for barnehage - Webinar

Webinarer fra Utdanningsdirektoratet til støtte og inspirasjon i arbeidet med implementering av rammeplan for barnehagen.

20.02.2019

Studie i barnehagejuss

Studietilbudet er tilpasset kommunenes barnehagemyndigheter og legger vekt på lovverk som de skal kjenne til og bruke aktivt i sitt arbeid. 

08.02.2019

Mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehage er nå revidert i henhold til Rammeplan for barnehagen og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

07.09.2018

Oppfyller din barnehage bemanningsnormene?

Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og skjerpet pedagognorm fra 1. august 2018. For å hjelpe barnehager og barnehageeiere med å beregne hvordan de ligger an for å oppfylle normene har Utdanningsdirektoratet utviklet en barnehagekalkulator.