Barnehage

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen er det kommunene som er ansvarlige for å finansiere barnehagene.

Fylkesmannen veileder kommuner og ikke-kommunale barnehageeiere etter barnehageloven og fører tilsyn med at kommunene utfører de oppgavene de skal etter barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir deg medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

Vis mer


02.04.2020

Tilbud for barn og unge i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene hvis det er behov.

05.02.2020

Svømmetilskudd for barnehager 2020

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke midler til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager.

05.02.2020

Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr nå videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for barnehagestyrere.

27.11.2019

Foreldrebetaling av barnehageplass

Regjeringen innførte fra 1.august 2019 ny maksprisen for barnehageplass. Den nye maksprisen for en 100% barnehageplass er nå på 3040,- kroner i måneden. 

13.06.2019

VÅG Å SE - VÅG Å HANDLE!

Våg å se - våg å handle! Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKS, Hamar interkomunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet tilbyr kurs om vold og overgrep mot barn og unge. 

26.03.2019

Rammeplan for barnehage - Webinar

Webinarer fra Utdanningsdirektoratet til støtte og inspirasjon i arbeidet med implementering av rammeplan for barnehagen.

20.02.2019

Studie i barnehagejuss

Studietilbudet er tilpasset kommunenes barnehagemyndigheter og legger vekt på lovverk som de skal kjenne til og bruke aktivt i sitt arbeid. 

08.02.2019

Mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehage er nå revidert i henhold til Rammeplan for barnehagen og Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)

07.09.2018

Oppfyller din barnehage bemanningsnormene?

Barnehagene må innfri ny bemanningsnorm innen 1. august 2019, og skjerpet pedagognorm fra 1. august 2018. For å hjelpe barnehager og barnehageeiere med å beregne hvordan de ligger an for å oppfylle normene har Utdanningsdirektoratet utviklet en barnehagekalkulator.