Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


20.02.2020

Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole har nå etablert gode rutiner for oppfølging av skolemiljøet

Nord-Fron kommune ba Fylkesmannen om å gjennomføre tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i 2018. Etter tilsynene ba fylkesmannen om bedre rutiner.

12.02.2020

-Gjør brevene personlige, begynn med "Hei"

Fylkesmannens barn- og unge panel ga innspill til saklige saksbehandlere: - Begynn brevene deres til unge med et «Hei»

06.02.2020

Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven - Lillehammer

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til regelverksamling med tema spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven.

06.02.2020

Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven - Elverum

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til regelverksamling med tema spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven. 

06.02.2020

Videreutdanning for lærere og skoleeiere

Videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, videreutdanning for yrkesfaglærere og rektorutdanning.

05.02.2020

Svømmetilskudd for barnehager 2020

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke midler til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager.

05.02.2020

Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr nå videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for barnehagestyrere.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

11.12.2019

Alle søknader om svømmetilskudd er innvilget i år.

Fylkesmannen har på tampen av året kunne innvilge søknader om svømmetilskudd for ytterligere 227 barnehagebarn. Alle søknader om svømmetilskudd i 2019 har nå blitt innvilget tilskudd. 

11.11.2019

Inkluderende barnehage og skolemiljø - Fagdag Lillehammer 7. november 2019

7. november var ca. 450 ansatte i barnehager og skoler samlet til fagdag om inkluderende barnehage og skolemiljø.

17.10.2019

Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til fagdag om hvordan resultatene fra nasjonale prøver i lesing bør brukes i det pedagogiske arbeidet på skolen og i oppfølgingen av den enkelte elev.

18.09.2019

Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

16.09.2019

Aasa Gjestvang har tiltrådt som utdanningsdirektør

Hun begynte som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet i dag. Vi ønsker henne velkommen på laget.

23.08.2019

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage er brukt opp

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Per august 2019 er tilskuddet brukt opp. 

20.08.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

17.06.2019

Vil behandle klagesaker raskere

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. I år gjør vi tiltak for å få til en mer effektiv og smidig klagebehandling.

11.06.2019

Foreløpig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor, der en 16-åring ble drept og en 17-åring er tiltalt for drapet. En foreløpig tilsynsrapport er nå ferdig.

04.06.2019

Rapporter fra kartleggingsundersøkelse

Drøyt 33.000 elever, foreldre, lærere, fagarbeidere, assistenter og skoleledere har høsten 2016 svart på en stor kartleggingsundersøkelse i FoU-prosjektet Kultur for læring. Til høyre, under lenker, ligger det videoer av professor Thomas Nordahls presentasjon av undersøkelsen.

09.05.2019

Ber kommunene om hjelp

Skoleferien nærmer seg. For noen unge innebærer det en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller frihetsberøvelse.

06.05.2019

Vil bryte ned «siloer» i arbeidet med barn og unge

Innlandet er en av tre regioner hvor kommunene nå inviteres til spennende satsing for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge.

06.05.2019

0-24 samarbeidet: Invitasjon til deltakelse i pilot 

Regjeringen vil prøve ut samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Kommunene i Innlandet inviteres til å søke om deltakelse i piloten.

02.05.2019

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Den første tida som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Kommuner kan nå søke om tilskudd for å gi veiledning til nytilsatte lærere i grunnskolen.

02.05.2019

Jobber for trygge og inkluderende barnehager og skoler

Innlandet har flere kommuner som satser spesielt på å utvikle gode leke- og læringsmiljøer for barn i barnehager og skoler. Målet er å videreutvikle egen praksis i arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

29.04.2019

Nytt antimobbeprogram

Bry deg! - sammen mot mobbing er et nytt læringsmiljø- og antimobbeprogram fra Læringsmiljøsenteret som skal bidra til å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing i skolen.

26.03.2019

Høringskonferanse om nye læreplaner avlyst

Den annonserte høringskonferansen 23. april 2019 om nye læreplaner er avlyst.  

26.02.2019

Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Fylkesmannen varsler nå tilsyn med Nord-Fron kommune etter den tragiske hendelsen i oktober, der en 16 år gammel jente ble drept.

25.02.2019

Færre elever sier at de blir mobbet

Andelen elever som sier at de blir mobbet på skolen går ned i Innlandet.

20.02.2019

Aasa Gjestvang ny avdelingsdirektør

Aasa Gjestvang er tilsatt som avdelingsdirektør for barnehage og opplæring hos Fylkesmannen i Innlandet. Gjestvang starter opp 9. september og Ingrid Bøe er fungerende frem til da.

20.02.2019

Hvordan snakke med barn og foreldre?

I skole og barnehage er det viktig med godt samarbeidet og god dialog med barn og foreldre, men hvordan gjøres det i praksis? Det var tema for Fylkesmannens fagdag 13. februar.

13.02.2019

No kan du bli lærarspesialist

Regjeringa ønskjer å halde på gode lærarar i klasserommet, slik at dei kan bidra til meir læring for elevane. Målet med lærarspesialistordninga er nettopp å tilby nye karrierevegar for lærarar som ønskjer fagleg utvikling samtidig som dei underviser.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel