Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


28.10.2020

Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling

Fylkesmannen i Innlandet ved enhet barnehage og opplæring inviterer til digital samling hvor ny modell for kompetanseutvikling for Innlandet vil bli presentert.

21.10.2020

Nettsseminar: Samisk opplæring

Fylkesmannen i Nordland tilbyr alle skoleeiere i landet nettkurs om samiskopplæring fredag 6.11. klokka 0900-1100. Kurset er åpnet for deltakelse fra hele landet.

16.10.2020

Stenging av barnehager og skoler ved smitteutbrudd

Det er kommunen som avgjør om en skole eller barnehage skal stenge.

05.10.2020

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.

28.08.2020

Endringer i barnehageloven

Nå har Stortinget vedtatt endringer i barnehageloven. Endringene skal gjelde fra 1. januar 2021.

28.08.2020

Tilretteleggingsmidler for barnehagelærerutdanning (ABLU)

Ansatte i barnehage som tar barnehagelærerutdanning (ABLU) kan nå søke om tilretteleggingsmidler for studieåret 2020/2021.

26.06.2020

"Våg å se - våg å handle" Kurs om vold og overgrep mot barn

"Våg å se - våg å handle" : Tilbud om gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon.

22.06.2020

Svømmetilskudd for barnehagebarn og minoritetsspråklige som omfattes av grunnopplæringen

Etter utgåtte søknadsfrister har Fylkesmannen fortsatt midler for svømmetilskudd til disposisjon - Søk nå!

19.06.2020

Avklaring fra Kunnskapsdepartementet angående stenging i sommerferien for barnehager og skoler/SFO

Det har kommet oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet angående barnehagenes tilbud for sommeren (Se nederst i artikkelen).

17.06.2020

Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.

12.06.2020

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen

Klage på standpunktkarakter i grunnskolen sendes til behandling hos Fylkesmannen. 

11.06.2020

Ekstraordinær GSI og BASIL innsamling

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager grunnet korona vil det i tidsrommet 11.-18. juni foregå en ekstra datainnsamling i GSI og BASIL. FRISTEN ER UTSATT TIL 25. JUNI

09.06.2020

Tilskudd til lekeressurs og nyutdannede barnehagelærere

Fylkesmannen i Innlandet har fått midler til implementering av rammeplanen og har for 2020 besluttet å lyse ut kr 1 400 000 til ikke- kommunale og kommunale barnehager i Innlandet.

09.06.2020

Skole er best på skolen

Høyskolen i Innlandet v/SePU har gjennomført en spørreundersøkelse blant elever om deres erfaringer med hjemmeskole

02.06.2020

Gult lys for skoler og barnehager

Fra og med i dag gjelder de nye veilederne for skoler og barnehager. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder. Fra 2. juni er kan alle skoler og barnehager nedjustere til gult nivå.

08.05.2020

Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe forskjellig tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart i kommunene i Innlandet. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

05.05.2020

Standpunktkarakterer våren 2020

Kunnskapsdepartementet gir retningslinjer for tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter.

24.04.2020

Gjenåpning av skoler

I møte med alle kommunene i Innlandet i dag sa Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang at Fylkesmannen har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen, og kan på faglig grunnlag trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne.

24.04.2020

Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler

28. april er fristen for å søke om midler til å formidle koronainformasjon til innvandrere i kommunene. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet.

23.04.2020

Åpningstider for barnehage, SFO og skoler

Hovedregelen er at alle skoler og barnehager skal ha de samme, normale åpningstidene som de hadde før de ble stengt på grunn av koronaepidemien. Men de kan ha kortere, eller mer fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern.

16.04.2020

En forelder med samfunnskritisk funksjon er nok

Inntil skoler og barnehager er åpnet for fullt, er det nok for å få tilbud om plass at én av foreldrene har en samfunnskritisk stilling.

15.04.2020

Snart åpner barnehager og skoler igjen

I Innlandet er det inntil 17000 barnehagebarn i alderen 0-6 år og inntil 16000 elever i 1. til 4. trinn som skal i gang igjen.

15.04.2020

Informasjon angående gjenåpning av barnehager

Fra 20. april har myndighetene avgjort å åpner barnehagene. På denne siden vil det bli lagt ut informasjon i forbindelse med gjenåpningen.

02.04.2020

Tilbud for barn og unge i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene hvis det er behov.

01.04.2020

Over 40.000 elever i Innlandet har ny skolehverdag

Utdanningsdirektør i Innlandet, Aasa Gjestvang, er imponert over hvor raskt skole-Innlandet har snudd seg rundt og hvor langt de strekker seg for at elevene skal få et godt opplæringstilbud i tråd med læreplanene.

26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.

26.03.2020

Prioriterer politiattest til de i kritiske samfunnsfunksjoner

Politiet prioriterer nå utsendelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.

25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

25.03.2020

Eksamen avlyses for 10. trinn

Alle eksamener for 10. trinn og skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel