Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


18.09.2019

Sender brev til 1 082 nyvalgte

Fylkesmannen har skrevet brev til alle de 1 082 ny- og gjenvalgte kommunepolitikerne i Innlandet. Allerede nå vil han sette blant annet beredskap og arbeidet for barn og unge på sakskartet.

16.09.2019

Aasa Gjestvang har tiltrådt som utdanningsdirektør

Hun begynte som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet i dag. Vi ønsker henne velkommen på laget.

23.08.2019

Tilskudd til svømming i barnehage er brukt opp

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Per august 2019 er tilskuddet brukt opp. 

20.08.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

17.06.2019

Vil behandle klagesaker raskere

Fylkesmannen er klageinstans for klager på standpunktkarakterer i grunnskolen. I år gjør vi tiltak for å få til en mer effektiv og smidig klagebehandling.

11.06.2019

Foreløpig tilsynsrapport for Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole

Nord-Fron kommune ba om Fylkesmannens tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i fjor, der en 16-åring ble drept og en 17-åring er tiltalt for drapet. En foreløpig tilsynsrapport er nå ferdig.

04.06.2019

Rapporter fra kartleggingsundersøkelse

Drøyt 33.000 elever, foreldre, lærere, fagarbeidere, assistenter og skoleledere har høsten 2016 svart på en stor kartleggingsundersøkelse i FoU-prosjektet Kultur for læring. Til høyre, under lenker, ligger det videoer av professor Thomas Nordahls presentasjon av undersøkelsen.

09.05.2019

Ber kommunene om hjelp

Skoleferien nærmer seg. For noen unge innebærer det en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, trusler og vold eller frihetsberøvelse.

06.05.2019

Vil bryte ned «siloer» i arbeidet med barn og unge

Innlandet er en av tre regioner hvor kommunene nå inviteres til spennende satsing for å styrke arbeidet rettet mot barn og unge.

06.05.2019

0-24 samarbeidet: Invitasjon til deltakelse i pilot

Regjeringen vil prøve ut samordning av statlige tilskudd rettet mot utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier. Kommunene i Innlandet inviteres til å søke om deltakelse i piloten.

02.05.2019

Tilskudd til veiledning for nyutdannede lærere

Den første tida som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Kommuner kan nå søke om tilskudd for å gi veiledning til nytilsatte lærere i grunnskolen.

02.05.2019

Jobber for trygge og inkluderende barnehager og skoler

Innlandet har flere kommuner som satser spesielt på å utvikle gode leke- og læringsmiljøer for barn i barnehager og skoler. Målet er å videreutvikle egen praksis i arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser.

29.04.2019

Sammen mot mobbing

Bry deg! - sammen mot mobbing er et nytt læringsmiljø- og antimobbeprogram fra Læringsmiljøsenteret som skal bidra til å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing i skolen.

26.03.2019

Høringskonferanse om nye læreplaner avlyst

Den annonserte høringskonferansen 23. april 2019 om nye læreplaner er avlyst.  

26.02.2019

Fylkesmannen varsler tilsyn etter drapssak

Fylkesmannen varsler nå tilsyn med Nord-Fron kommune etter den tragiske hendelsen i oktober, der en 16 år gammel jente ble drept.

25.02.2019

Færre elever sier at de blir mobbet

Andelen elever som sier at de blir mobbet på skolen går ned i Innlandet.

20.02.2019

Aasa Gjestvang ny avdelingsdirektør

Aasa Gjestvang er tilsatt som avdelingsdirektør for barnehage og opplæring hos Fylkesmannen i Innlandet. Gjestvang starter opp 9. september og Ingrid Bøe er fungerende frem til da.

20.02.2019

Hvordan snakke med barn og foreldre?

I skole og barnehage er det viktig med godt samarbeidet og god dialog med barn og foreldre, men hvordan gjøres det i praksis? Det var tema for Fylkesmannens fagdag 13. februar.

13.02.2019

No kan du bli lærarspesialist

Regjeringa ønskjer å halde på gode lærarar i klasserommet, slik at dei kan bidra til meir læring for elevane. Målet med lærarspesialistordninga er nettopp å tilby nye karrierevegar for lærarar som ønskjer fagleg utvikling samtidig som dei underviser.

01.02.2019

Hvordan kan skoler sette inn riktig tiltak i skolemiljøsaker?

Utdanningsdirektoratet har utviklet en nettressurs for skoler med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.

31.01.2019

Det første kommunestyreinnlegget

Fylkesmann Knut Storberget inntok talerstolen i Stor-Elvdal onsdag kveld og holdt sitt første innlegg som fylkesmann for et helt kommunestyre. «Lav terskel og åpen dør» snakket han om også her.

24.01.2019

Tilskudd til svømming i barnehage

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema. 

23.01.2019

Endring av tilskudd til opplæring til barn og unge

Utdanningsdirektoratet overtar forvaltningen av tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge i aldersgruppen 6-15 år. 

18.01.2019

Knut på tur – fra fjell til flatbygd

Fylkesmann Knut Storberget besøker stadig flere av Innlandets 48 kommuner; mandag denne uka fjellkommunene Dovre og Lesja og torsdag Ringsaker. Der sto vellykket byutvikling i Brumunddal på agendaen.

16.01.2019

Levende kulturhus = økt bolyst

Kulturhuset på Lesja lever – og er et fantastisk tilskudd til «levande Lesja»! Her er aktivitet for ung og gammel nær sagt til alle døgnets tider. Her er til og med en stor svømmehall. Og om ikke det er nok – 12,5 meters svømmebasseng er det også på Lesjaskog, 3,2 mil unna. Ikke verst for en kommune på vel 2000 innbyggere.

10.01.2019

Fylkesmannen har startet på sin kommunetur

I løpet av 100 dager skal Innlandets nye fylkesmann, Knut Storberget, besøke samtlige 48 kommuner. I går startet han i Løten.

02.01.2019

- Ta initiativ til gagn og beste….

Den nye fylkesmannen, Knut Storberget, griper til fylkesmannsinstruksen når han snakker om sine ambisjoner for «Fylkesmannen i Innlandet». Han vil ta initiativ.

27.12.2018

Velkommen til de nye nettsidene våre!

Fra 1.1.2019 er Fylkesmannen i Innlandet et faktum. En ny fylkesmann, en ny organisasjon og 250 fagfolk innenfor mange forskjellige felt er klare for å gjøre en innsats til beste for Innlandet.

18.12.2018

Nytt i 2019

Udir har samlet informasjon om det som er nytt for det nye året i barnehage og skole.

05.12.2018

Enklere å søke opp regelverkstolkninger

Nå kan du som jobber med juridisk saksbehandling enkelt søke opp regelverk for barnehage og opplæring.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel