Fylkesmannen i Møre og Romsdal - årsrapportering 2016 og utfordringar for 2017

Det årlege oppdraget til Fylkesmannen kjem i Tildelingsbrevet  og i Virksomhets- og økonomiinstruksen. Desse dokumenta er samla i Styringsportalen.


Kvart år skal det utarbeidast ein årsrapport i samsvar med krava i tildelingsbrevet. Den gir eit dekkande bilde av embetet sine aktivitetar og resultat på ulike ansvarsområde.

Årsrapporten for 2016 er no utarbeidd og ligg i styringsportalen for 2017, saman med nye styringssignal for inneverande år.

Fylkesmannen - rolle og funksjon

Lodve Solholm er fylkesmann i Møre og Romsdal frå 01.10.2009. Rigmor Brøste er assisterande fylkesmann.

Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utfører mange og svært allsidige forvaltningsoppgåver for staten (dei ulike departementa).

Fylkesmannen sine roller er nærare omtalt i styringsportalen:

Oppgåvene er grovt sett tredelte:

 • å setje i verk Regjeringa/Stortinget sin politikk ute i kommunane/fylkeskommunen
 • å samordne staten sin politikk/verksemd mot kommunane
 • å passe på at innbyggjarane får den rettstryggleiken dei har krav på

Fylkesmannen har både reine fagoppgåver (for fagdepartement / direktorat) og meir generelle/samordna statsoppgåver.

Alle oppgåvene er i det vesentlege retta mot kommunane i fylket:

 1. formidling av statlege styringssignal
 2. fordeling av statlege tilskotsordningar
 3. klagesaksbehandling over kommunale og fylkeskommunale vedtak etter div. særlover
 4. tilsyn etter div. særlover

Fylkesmannen har oppgåver innanfor fleire fag- og forvaltningsområde:

 1. Folk og samfunn
 2. Barnehage og opplæring
 3. Barn og foreldre
 4. Helse, omsorg og sosialtjenester
 5. Miljø og klima
 6. Landbruk og mat
 7. Kommunal styring
 8. Plan og bygg
 9. Samfunnssikkerhet og beredskap

 

Fylkesmannsinstruksen har meir om oppgåvene til embetet:

Fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal har omlag 150 tilsette og er lokalisert i Fylkeshuset i Molde. Embetet er frå 01.01.2014 organisert i to stabseiningar og fem fagavdelingar.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidd ein strategiplan for perioden 2015-2018 der vi har løfta fram tre prioriterte satsingsområde på tvers av fagavdelingane:

 • Betre oppvekst
 • Kommunereforma
 • Samordning av statlege motsegn knytt til kommunale planar

Strategiplanen gir rammer og retning for vegval, vurderingar og vedtak knytt til arbeidsoppgåver forankra i Fylkesmannens embetsoppdrag.

Stabseiningane:

 • Administrasjon, med arbeidsoppgåver knytt til økonomi, personal, IKT, arkiv og service.
 • Informasjon og kommunal samordning, med arbeidsoppgåver knytt til intern og ekstern informasjon, plansamordning etter plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og økonomistyring, tverrfaglege prosjekt og satsingar, interkommunalt samarbeid m.v.

Fagavdelingane:

 • justis- og beredskapsavdelinga
 • helse- og sosialavdelinga
 • landbruksavdelinga
 • miljøvernavdelinga
 • oppvekst- og utdanningsavdelinga 

 


Videopresentasjonar med korte oppsummeringar

Videopresentasjonane finn du ved å klikke på bileta av fylkesmannen, assisterande fylkesmann og avdelingsdirektørane.

Videopresentasjonane og tekstene på dei ulike fagområda, gir ei kort oppsummering av 2016 og nye utfordringar i 2017.

Desse tar utgangspunkt i Fylkesmannen sin årsrapport for 2016 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.