19.10.2018

Søknadsfristen for erstatning ved klimabetinget avlingssvikt er 31.10.2018

Før innsending av søknad må årets avling dokumenteres så langt det lar seg gjøre.


18.10.2018

Kunngjøring av endret tillatelse for Lindum Egge deponi

Fylkesmannen i Buskerud har ferdigbehandlet søknad fra Lindum Egge AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Lindum Egge AS’ deponi på Egge i Lier kommune. Fylkesmannen i Buskerud gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår. Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er 23. november 2018.


18.10.2018

Høring av søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av masser ved Svene Pukkverk i Flesberg kommune

Svene Pukkverk AS har i søknad av 28. mai 2018 søkt Fylkesmannen i Buskerud om tillatelse til mottak og mellomlagring av masser ved Svene Pukkverk i Flesberg kommune. Noen av massene er tiltenkt nyttiggjøring, mens andre skal mellomlagres før videre deponering. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 26. november.


16.10.2018

Søke om rovvilterstatning for 2018?

Frist for innsending av søknad om erstatning av husdyr tatt av rovdyr er torsdag 1. november 2018. Søknader som gjelder erstatning av sau legges inn i Miljødirektoratets elektronisk søknadssenter. Oppdaterte besetningslister må være vedlagt.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier