Andfjorden

Marin verneplan

Fylkesmannen i Nordland og fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått i oppdrag av Miljødirektoratet å utrede vern av et sjøområde mellom og utenfor Andøya og Senja. Den 23. august 2018 ble det sendt ut en melding som markerte oppstart av planarbeidet. Den 2. oktober 2019 ble det sendt ut melding om utvidelse av utredningsområdet med 304 km2. Bakgrunnen for utvidelsen av utredningsområdet er funn av sjeldne korall- og ruglforekomster, som vi ønsker å inkludere i verneforslaget. Nytt utredningsområde blir på 1964 km2. Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland fylke og Harstad, Tranøy og Torsken kommuner i Troms fylke.

Verneplanprosessen vil følge Miljødirektoratets rundskriv: T-2/15 Saksbehandlingsregler ved områdevern etter naturmangfoldloven (§§ 41-43). Utredningsområdets store størrelse gjør at verneplanen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Verneplanprosessen er skissert punktvis i kolonnen til høyre. Møtereferater og relevante dokumenter er lagret under sine respektive punkter.

I kartlagslisten kan man krysse av for å se de ulike forslagene til vernegrense og kandidatene til referanseområder som skal utredes.

Åpne kartet i egen nettside

 

Artikler