Kommunenes ansvar for feriegjester under pandemien

Etter feilsitering i Tvedestrandsposten ønsker Fylkesmannen å komme med en presisering når det gjelder kommunenes ansvar for feriegjester som har behov for hjemmebaserte tjenester under covid-19 pandemien.

Hytteforbudet som ble innført for å unngå overbelastning av helsevesenet i hyttekommunene ble opphevet fra 20.april, og samfunnet åpnes gradvis igjen. Det er fortsatt usikkert hvordan covid-19 pandemien vil utvikle seg i Norge, men pandemien vil prege samfunnet i mange måneder. Situasjonen vil kunne være ulik i forskjellige deler av landet, og når det gjelder feriegjester er Sørlandet i en særstilling som sommerdestinasjon. I faser med kontroll på smitten skal kommunene opprettholde normal drift av tjenesten. Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sørge for at alle som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester på et forsvarlig nivå. Også personer som har midlertidig opphold/ferieopphold i kommunen omfattes av oppholdskommunens ansvar, det vil si at kommunene i utgangspunktet må planlegge for og sørge for sine feriegjester på vanlig måte.

Hva slags tjenester kommunen er forpliktet til å yte til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen, vil avhenge av hva som anses forsvarlig ut fra lengden på oppholdet. En kommune hvor pasient/bruker oppholder seg midlertidig er ikke uten videre forpliktet til å yte tjenester i samme omfang som hjemkommunen vil kunne ha plikt til. Helsedirektoratets notat av 25.03.2020 om prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19 pandemienredegjør for verdigrunnlaget for prioriteringer og faglige råd i situasjoner der behov overstiger ordinær kapasitet. Begrepene "nødvendig" og "forsvarlig" er rettslige standarder, som vil kunne endre seg i de ulike faser av pandemien, basert på tilgang på ressurser, utstyr, personell, kompetanse og andre rammebetingelser. Dette gjør at helse- og omsorgstjenestenes plikter, og pasientenes/brukernes rettigheter, vil kunne måtte justeres i perioder med mye smitte. Ved økning av koronatilfeller kan kommunene bli nødt til å innrette sitt tjenestetilbud og prioritere søknader. Det må da sees hen til Helsedirektoratets anbefalinger og prioriteringskriteriene om nytte, ressursbruk og alvorlighet.