Fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunenes tiltak etter smittevernloven

Det skal gjennomføres lovlighetskontroll ved stenging av virksomheter

Fylkesmannens lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav. Nytt rundskriv IS- 7/2020.

Publisert 19.11.2020

Lovlighetskontroll gjøres etter kommunelovens § 27-1. Dette gjelder både lokale forskrifter og enkeltvedtak om stengning av virksomheter. For eksempel forskrift om antall personer som kan samles, lokale karanteneregler for en kommune eller vedtak om stengning av sykehjem.

Fylkesmannens lovlighetskontroll skal sikre at kommunens tiltak etter smittevernloven oppfyller lovens krav. Vi har myndighet til å veilede kommunene om hvilke krav som stilles etter smittevernloven § 1-5 for at tiltakene skal være lovlige. Med tiltak/vedtak menes både forskrifter og enkeltvedtak.

  • Utgangspunktet er frivillighet

Det tradisjonelle utgangspunktet for smitteverntiltak er at tiltakene skal baseres på frivillighet, og at tvangsbruk skal skje i så liten grad som mulig. Kommunen må gjøre en vurdering av aktuelle frivillige tiltak før man vurderer om tvangstiltak settes inn.

  • Krav om en «klar medisinskfaglig begrunnelse»

Kommunen skal ha en «klar medisinskfaglig begrunnelse». Kommunen må kunne dokumentere dette. Kravet innebærer at tiltaket må være basert på en faglig vurdering av smittemåte, forebygging og som et minimum må tiltaket være relevant for den aktuelle smittsomme sykdommen.

  • Krav om «nødvendighet»

Hvert enkelt tiltak må være nødvendig av hensyn til smittevernet. Dette innebærer at tiltaket blant annet må være egnet til å forebygge eller hindre smittespredning av den aktuelle sykdommen.

  • Krav om helhetsvurdering

I tillegg skal det vurderes om tiltaket tjenlig etter en helhetsvurdering. Kravet innebærer at tiltaket ikke skal medføre unødvendig ulempe eller skade for den eller de tiltaket retter seg mot. Nytten må altså veies opp mot belastningen tiltaket medfører.  Se smittevernloven § 1-5 annet ledd: «Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.» Uforholdsmessige tiltak er ikke lovlige.

  • Krav om fortløpende vurderinger

De grunnleggende kravene til smitteverntiltak må vurderes ut fra den kunnskapen man har om situasjonen på det tidspunktet beslutninger fattes. Det innebærer at de grunnleggende kravene må vurderes på ny etter som kunnskapen og situasjonen endrer seg.

  • Forskrifter skal kunngjøres på Lovdata før de er gyldige.
  • Kommunale omsorgsboliger

Fylkesmannen minner om at kommunale omsorgsboliger juridisk regnes som «private hjem». Kommunen har ikke anledning til å fatte et generelt vedtak om stengning, men må basere seg på frivillige tiltak unntaksvis.

Vis mer