Fylkesmannen ber om melding ved Covid-19-smitteutbrudd i sykehjem og omsorgsboliger

Fylkesmannen skal følge opp smittevernet ved sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

Fylkesmannens oppfølging kan skje ved veiledning i en tidlig fase, eller ved tilsynsoppfølging ved behov. Formålet er å bidra til at pasienter ved sykehjem får forsvarlige helse- og omsorgstjenester under korona­pandemien og at smittevernet ivaretas.

Fylkesmannen vil også vurdere å følge opp enkelte kommuner på bakgrunn av den generelle smittesituasjonen. Det kan være aktuelt å se på smittevernplanen. Andre relevante momenter kan være tilgang til smittevernutstyr og tilgang på nødvendig fagkompetanse, samt kommunelegens kapasitet til å følge opp smittevernet.

Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at alle pasienter på sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns bemanning er sikret nødvendige smittevernhjelp og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen følger veiledninger og anbefalinger om tilsynsmessig oppfølging gitt av Statens helsetilsyn med utgangspunkt i gjeldende kunnskaps­grunnlag.

Fylkesmannen ber på denne bakgrunn kommunen om å raskt melde fra ved Covid-19-smitteutbrudd i sykehjem og omsorgsboliger. Melding kan gjøres muntlig eller på e-post.

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver/jurist Lasse Svenstrup Andersen

fmavlsa@fylkesmannen.no   

tlf. 370 17 528