Endringer knyttet til kvalifiseringsprogrammet

Stortinget har vedtatt endringer i sosialtjenestloven gjeldende fra 1. januar 2019

Endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2018 og trer i kraft 1. januar 2019. Endringene gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold i kvalifiseringsprogrammet.

Kort om endringene:

  • Den nedre aldersgrensen for deltakelse i kvalifiseringsprogrammet endres fra 19 til 18 år.
  • Det gjøres en språklig endring i loven for å presisere at kommunens lovfestede mulighet til å avslå søknad om kvalifiseringsprogram fordi arbeids- og velferdsforvaltningen ikke har mulighet til å tilby program, kun er ment for unntakstilfeller.
  • Varighetsbegrensningen endres slik at program gis så lenge deltakeren oppfyller inngangsvilkårene, men likevel ikke lenger enn to år. Programmet  kan unntaksvis forlenges med inntil ett år når særlige grunner tilsier det.
  • Det er ikke lenger noen begrensninger for hvor mange ganger en person kan delta i kvalifiseringsprogrammet, så lenge inngangsvilkårene er oppfylt.
  • Det er ikke lenger noen begrensninger i hvor mange ganger en person kan tas inn igjen i et midlertidig avbrutt program.
  • Det åpnes for fravær uten kvalifiseringsstønad, slik at det gis mer rom for fleksibilitet med hensyn til f.eks. arbeidsutprøving, gjennomføring av kortere straff i fengsel og omsorg for barn
  • Mulighetene for å gjennomføre utdanning, opplæring og læretid innenfor kvalifiseringsprogrammet utvides

Arbeids- og velferdsdirektoratet jobber med å revidere rundskriv til sosialtjenesteloven og dette vil antagelig bli publisert i månedsskiftet januar/februar 2019. Det vil komme informasjon når det reviderte rundskrivet blir publisert.

Lenke til lovvedtak og forarbeider: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=73604