Førerkort

Alle som skal søke om førerkort eller fornye førerkortet sitt, må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Egenerklæringen skal bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Dersom du har en sykdom eller en tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra legen din.

Hvis du er i tvil om du kan kjøre trygt på grunn av helseproblemer eller medisinbruk, har du plikt til å oppsøke lege. Hvis en lege, psykolog eller optiker mener at du ikke oppfyller helsekravene til å ha førerkort, skal han eller hun melde fra til Fylkesmannen dersom helsekravene ikke vil være oppfylt igjen innen seks måneder. Fylkesmannen informerer politiet dersom førerkortet bør tilbakekalles helt eller delvis. Politiet har også myndighet til å gi tilbake føreretten. 

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må alltid ha helseattest fra lege.

Dispensasjon

Helsekravene til førerkort er tilpasset EUs førerkortdirektiv, og hensynet til trafikksikkerheten er tillagt avgjørende betydning. Dersom fastlegen (eller en annen lege) konkluderer med at pasienten ikke fyller helsekravene til førerkort, er det svært liten mulighet til å få innvilget dispensasjon fra helsekravene. 

Klage

Dersom du har fått avslag på en søknad om dispensasjon, kan du klage på vedtaket. Fylkesmannen vil da gå gjennom saken på nytt, og vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vårt, blir saken sendt til Helseklage for ny behandling. 

Vis mer

 


13.12.2019

Tungbilførere med syn på ett øye kan søke om videreføring av dispensasjon

Videreføring av adgang til å søke dispensasjon for førerkort gruppe 2 og 3 - gjelder for personer med syn på ett øye

11.10.2019

Alder for helseattest er hevet til 80 år

Personer som ikke har helseproblemer, kan nå vente til 80 år med å levere helseattest for å fornye sitt førerkort.

18.10.2018

Vurdering av helsekrav for førerkort ved mistanke om kognitiv svikt

Alderspsykiatrisk enhet ved Sørlandet sykehus Kristiansand inviterer fastlegene i Aust- og Vest-Agder til fagdag 19. oktober 2018. 

05.09.2018

Erfaringer med den nye førerkortforskriften

Etter at ny og endret førerkortforskrift trådte i kraft 01.10.16, er antall søknader om dispensasjon fra helsekravene betraktelig redusert. 

12.12.2017

Diabetes og kjøreseddel

For diabetikere som bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi skilles det i førerkortforskriften mellom kjøreseddel for drosje inntil 8 passasjerer og kjøreseddel for buss.

16.11.2017

Varslet endring i førerkortforskriftens helsekrav er nå trådt i kraft

Endringen gjelder først og fremst legemiddelgruppene antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva.

25.10.2017

Forslag til endring av førerkortforskriftens helsekrav

Dagens bestemmelser kan gi uheldige utslag for personer med behov for legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og der legemiddelet ikke har særlig påvirkning på kjøreevnen.

09.10.2017

Førerkortsaker første halvår 2017

Den nye førerkortforskriften som kom 01.10.16 har ført til halvering av antall saker.

08.05.2017

Førerkortveilederen er oppdatert

Helsedirektoratet har fra 1. mai 2017 presisert helsekravene til førerkort.

11.04.2017

Hasjbruk og førerkort

Risikoen ved kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør en av de største utfordringene for trafikksikkerheten på norske veier.

Flere nyheter