Tilsyn med tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Englegård behandlingssenter

Fylkesmannen i Agder gjennomførte  tilsyn ved Englegård behandlingssenter, hvor det ble avdekket brudd på forsvarlighetskravet jf. lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2.

Tilsynet er gjennomført ved at vi har mottatt skriftlig dokumentasjon fra institusjonen med deres styringsdokumenter og et utvalg av journaler. Det er også gjennomført intervju med ansatte og pasienter på institusjonen.