Ledig verv i kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder av kontrollkommisjon for DPS i Aust-Agder 

Vervet som vara for leder av Kontrollkommisjonen for DPS (kontrollkommisjon 2) i Aust-Agder, er ledig. Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter har faste møter én til to dager i måneden og møtene holdes i DPS Aust-Agders lokaler på Bjorbekk.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Aust-Agder er det to kontrollkommisjoner. Den ene dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal, mens den andre dekker DPS-enhetene, ungdomsklinikken og familieklinikken.

Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domsstolsloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år og ha master i rettsvitenskap. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.  Lederen bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse- /sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis. Fylkesmannen legger til grunn de samme krav til vara for leder, som til leder.

Oppnevningen er for fire år, med mulighet for re-oppnevning. Denne utlysningen sendes til den Norske Advokatforening, Aust-Agder krets og det ledige vervet kunngjøres på Fylkesmannens nettside.

Informasjon om kontrollkommisjonens virksomhet, m.m.: www.helsedirektoratet.no/kontrollkommisjon

Øvrige spørsmål om vervet kan rettes til Fylkesmannen i Agder ved seniorrådgiver Terje Imeland Tlf: 38 17 61 72, mob: 907 23 375 eller ass. avdelingsdirektør Kristin Hagen Aarsland, tlf. 38176171.

Søknad med enkel CV sendes:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller
til
fmavpost@fylkesmannen.no

(ved e-post, merk i emnefelt: 19/853– Kontrollkommisjonene i Agder)

Søknadsfrist: 23.09.2019

Kontaktpersoner