Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


16.09.2019

Ung- data konferansen 2019

Tema for konferansen blir presentasjon av hovedfunnene fra Ungdata- undersøkelsen i Agder

13.09.2019

Ung i Agder konferansen 2019

Tema for konferansen blir presenstasjon av hovedfunnene fra Ungdata-undersøkelsen i Agder.

13.09.2019

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus opplever ofte det aktive gårdslivet som meningsfullt.

11.09.2019

Tilsyn med rusbehandling

Fylkesmannen i Agder gjennomførte  tilsyn ved Englegård behandlingssenter, hvor det ble avdekket brudd på forsvarlighetskravet jf. lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2.

11.09.2019

Kontrollkommisjonen

Ledig verv som vara for leder av kontrollkommisjon for DPS i Aust-Agder 

10.09.2019

Koordinering av tjenester

Pakkeforløpskoordinator eller koordinator eller begge deler?

06.09.2019

Lokalbasert psykisk helsearbeid med forankring i antistigmaarbeid og recovery orienterte praksiser

Ved inngangen til et nytt årtusen lanserte den norske regjering en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge. Planen bar bud om vesentlige endringer i synet på mennesker med psykiske lidelser, på samarbeidsformer og organisering av tjenestene, og målbar visjoner om endringer i kulturer, verdier og holdninger i tjenesteapparatet.

22.08.2019

Arendalsuka - Barn og unge- seminar

Seminaret om det nye tverrfaglige temaet livsmestring i skolen ble gjennomført fredag 16. august.

21.08.2019

Arendalsuka - Barn og unge- seminar

Seminaret om det nye tverrfaglige temaet livsmestring i skolen ble gjennomført fredag 16. august.

20.08.2019

Arendalsuka - Barn og unge- seminar

Seminaret om det nye tverrfaglige temaet livsmestring i skolen ble gjennomført fredag 16. august.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel