Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


04.07.2019

Kurs for LIS1- leger

Fylkesmannen i Agder arrangerer et gruppeveiledningstilbud for LIS1-legene i kommunehelsetjenesten som et supplement til den individuelle veiledning/supervisjonen gitt på legekontorene

28.06.2019

Fag- og erfaringskonferanse 2019

Tema for årets fag- og erfaringskonferanse er "Sårbare overganger" og vi vil rette fokus mot utfordrende overganger i og mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og kriminalomsorg.

28.06.2019

Antibiotikaintervensjon "RASK"

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har fått en nøkkelrolle som faglig rådgiver i gjennomføringen av flere tiltak i «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» som ble utgitt av Regjeringen i januar 2016. Herunder tiltak 6.4: å ha hovedansvaret for gruppebasert etterutdanning av leger som jobber i kommunale helseinstitusjoner.Hovedmålet for handlingsplanene er å redusere totalbruken av antibiotika med 30% innen utløpet av 2020. Med bakgrunn i dette oppdraget har ASP startet en intervensjon rettet mot kommunale institusjoner (sykehjem og KAD-avdelinger), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram.Intervensjonen startet opp med en pilot i Østfold fylke 12.10.16 som har dannet grunnlag for utrulling av prosjektet til resten av landets fylker innen utgangen av 2020. Så langt har man inkludert 9 fylker, med stort sett veldig gode resultater. Gjennomsnittlig nedgang i totalbruk av antibiotika for de inkluderte fylkene ligger på ca. 15 % så langt! Intervensjonen har blitt svært godt mottatt både på fylkes- og kommunalt nivå så vel som på sykehjemsnivå. Nå står Agder som neste fylke for tur 23.10.201919, med oppstartsmøte på Scandic Sørlandet. Sykehjemmene og KAD avdelingene vil i den nærmeste fremtid bli invitert til å delta i intervensjonen. Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder. Påmelding og program er vedlagt til høyre. Påmeldingsfrist 20.09.2019 For mer informasjon om intervensjonen: https://www.antibiotika.no/rask/

28.06.2019

Tilskudd psykologer i kommunene

2. utlysning av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

28.06.2019

Utvidet varselordning

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen.

21.06.2019

Prosjektsamling avholdt om rehabilitering/ habilitering

Den 6. og 7. juni var representanter fra kommunale prosjekter som omhandler rehabilitering og habilitering i kommunene samlet på Strand hotell Fevik.

21.06.2019

Tilskudd NAV

Kommuner som fikk tildelt midler i 2018, kan søke på nytt, og få vurdert søknadene når Fylkesmannen har mottatt rapport for fjorårets midler Søknadsfrist 01.09.2019

14.06.2019

Fagdag Setesdal rus og psykisk helse 2019

Fagdagen er et samarbeid mellom kommunene i Setesdal, NAV, ARA-SSHF og Fylkesmannen.  

11.06.2019

Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019

Fylkesmannen i Agder inviterer til barn- og ungeseminar fredag 16. august på Tyholmen hotell.

23.05.2019

Ledige verv i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen i Agder søker medlemmer til kontrollkommisjoner i psykisk helsevern i Aust-Agder.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel