Fylkesmannen fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Agder. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt.

Statlig tilsyn med kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter pålagt i eller i medhold av lov skal skje etter reglene i kommunelovens kap. 30, når ikke annet følger av lovgivningen ellers.

Samordning av planlagte tilsyn med kommunesektoren

I kommuneloven §§ 30-6 og 30-7 er fylkesmannen gitt myndighet til å samordne det planlagte statlige tilsynet med kommunene. Dette innebærer både samordning av tilsynsvirksomheten til fylkesmannen og andre statlige tilsynsmyndigheter, samt samordning mot kontrollvirksomheten som kommunene selv driver (kommunal egenkontroll).

Hensikten med samordningen er at tilsynsvirksomheten skal være mest mulig rasjonell, effektiv og fremme læring hos kommunene.

Her kan du lese mer om samordning av kommunerettede tilsyn 

Kalender for planlagte statlige tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren

Som en del av samordningen utarbeider Fylkesmannen hvert år en kalender for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Agder.

Her kan du lese mer om kalenderen for planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner med kommunesektoren i Agder.

Ny tilsynskalender - verktøy for samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og forvaltningsrevisjoner i kommunene

Fra 2020 skal fylkesmennene og andre statlige tilsynsmyndigheter ta i bruk en felles nasjonal tilsynskalender i forbindelse med sitt tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Kalenderløsningen legger også opp til at planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner kan registreres.

Når samordning og koordinering av statlig tilsyn er gjennomført, vil informasjon om hvilke tilsyn som er planlagt i de ulike kommunene bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden:

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/

Rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Den nye tilsynskalenderen legger til rette for å laste oppp rapporter fra gjennomførte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.

Rapporter etter tilsyn med virksomheter med utslippstillatelse etter forurensningsloven finnes på Norske utslipp: www.norskeutslipp.no.

Rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i hele landet legges ut på www.helsetilsynet.no.

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut i forvaltningsrevisjonsregisteret.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
Dato Arrangement