Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til miljøtiltak 2021


Vi minner om at fristen for å søke statlige tilskudd til miljøtiltak gjennom Miljødirektoratets søknadssenter er fredag 15. januar for de fleste av tilskuddsordningene.  

Publisert 11.01.2021

Her finner du en oversikt over en del statlige tilskuddsordninger for miljøtiltak over Miljøverndepartementets budsjett. Søknader om tilskudd sendes gjennom det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet.

Du kan også gå direkte til søknadssenteret via https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/. Du kan registrere deg som søker og finne informasjon om søknadsprosedyren der, sammen med omtale av de enkelte tilskuddsordningene. Rapportering av tiltak det er gitt tilskudd til skal også skje gjennom søknadssenteret. Ta eventuelt kontakt med Statsforvalteren for veiledning.

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningene i Rundskriv T-3/12 Tilskotsordningar for 2021  fra Klima- og miljødepartementet.