To nye skogreservater i Aust-Agder

Gammel eik med svovelkjuke i Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat.
Gammel eik med svovelkjuke i Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat. (Foto: Terje Blindheim / Biofokus)

Urdvann og Kallingshei naturreservat i Åmli kommune og Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat i Birkenes kommune ble vernet ved kongelig resolusjon i dag 15. mars, som del av ordningen med frivillig vern av skog.

Regjeringen vernet 18 skogområder i åtte fylker 15. mars 2019. To av  verneområdene ligger i Aust-Agder og er utvidelser av tidligere vernede områder.

Urdvann og Kallingshei naturreservat i Åmli kommune har etter utvidelsen en størrelse på om lag
34 081 daa. Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og topografisk variert område med gammel og lite påvirket barskog, som er representativt for regionen.

Området består av eldre bestand av gran og furu med innslag av særlig rik lauv- og blandingsskog, og partier med edellauvskog som har særlig verdi for biologisk mangfold. Naturreservatet skal også ta vare på naturmiljøet i et område med en høytliggende og stor forekomst av barlind i urskogpreget granskog ved Barlindtjønn.

Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat i Birkenes kommune er om lag 5 620 daa stort etter denne utvidelsen. Formålet med naturreservatet er å bevare et område med stor variasjon i skogtyper, herunder barskog, lågurtskog og blokkmarkskog med et rikt artsmangfold.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog.

Områdene inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.