Høring: Forslag til vern av sju skogområder i Aust- og Vest-Agder

Sju skogvernområder i fem kommuner sendes nå på høring. Fylkesmannen inviterer alle interessenter og berørte parter til å komme med innspill på høringen innen 10. mai 2017.

Verneforslag for til sammen sju nye naturreservater i Aust- og Vest-Agder sendes nå på høring. Alle områdene er blitt tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern. Frivillig vern innebærer at grunneier tilbud staten areal for varig vern av skog.

Verneforslagene som sendes på høring omfatter Bjoruvstøl naturreservat i Bygland, Kvåsfossen naturreservat i Lyngdal, Lindalsfjellet og Sydalen naturreservat i Evje og Hornnes og de tre områdene Haresteinsheia naturreservat, Romeheia naturreservat og Styggetjønnåsen naturreservat i Froland. I tillegg er Torehei naturreservat i Lillesand en utvidelse av det eksisterende Røyrmyråsen naturreservat.

Frivillig vern

Områdene har kommet fram gjennom ordningen frivillig vern som innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier via skogeierorganisasjonene. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Kartlegging av verneverdier

Biologiske registreringer er gjennomført i alle områdene, enten direkte som en følge av tilbudet om frivillig vern eller gjennom andre naturtypekartlegginger i Miljødirektoratet eller Fylkesmannens regi.

Opprettelsen av naturreservater i de foreslåtte områdene vil dekke opp mangler ved skogvernet i Norge. En nærmere beskrivelse av verneverdiene i de foreslåtte områdene kan du les om i verneplandokuementet. Dette dokumentet inneholder også forslag til verneforskrift. Verneplanen og forslag til vernekart med grenser finner du i høyre kolonne.

Samarbeid i verneprosessen

Formålet med høringen er å gi grunneiere, lokale og sentrale interesseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon om de enkelte områdene som kan være av betydning for den videre verneprosessen. Vi oppfordrer alle til å komme med innspill til det videre vernearbeidet.

Innspill må sendes skriftlig til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, miljøvernavdelingen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen 10. mai 2017. Vi ber om at du merker henvendelsen med navnet på det verneområdet som innspillet gjelder.