Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


24.06.2019

Nye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok 21.6.2019 vern av tre nye skogområder på Agder og utvidelse av tre eksisterende naturreservat. Verneområdene har alle kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

16.05.2019

Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av et nytt skogområder samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat begge i Evje og Hornnes kommune. Vern av disse områdene vil bidra med litt over 3000 daa nytt verneareal i Aust- Agder.

10.04.2019

Forslag om vern av tre nye skogsområder og utvidelse av eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av tre nye skogsområder i kommunene Birkenes, Froland og Åmli og en utvidelse av et eksisterende naturreservat i Gjerstad kommune. Vern av disse områdene vil bidra med i overkant av 3 000 daa nytt verneareal i Aust-Agder.

26.03.2019

Tilrådning om vern av fem skogområder i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen la 15. mars fram forslag om å opprette to nye naturreservater samt å utvide tre eksisterende naturreservater i Aust-Agder og Vest-Agder fylker.

15.03.2019

To nye skogreservater i Aust-Agder

Urdvann og Kallingshei naturreservat i Åmli kommune og Øygardsmarka og Brattfossheia naturreservat i Birkenes kommune ble vernet ved kongelig resolusjon i dag 15. mars, som del av ordningen med frivillig vern av skog.

04.02.2019

Oppstart av frivillig vern for seks skogområder

Seks skogområder i Aust- og Vest-Agder er aktuelle for frivillig vern. Alle inviteres til å gi innspill til oppstartsmeldingen innen 1. mars 2019.

01.02.2019

Har identifisert verneverdig natur

Fylkesmannen i Agder har nå identifisert aktuelle områder som oppfyller kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern.

10.12.2018

Nye naturreservat i tre kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok vern av to nye skogsområder på Agder, og i tillegg utvidelse av et eksisterende naturreservat 7. desember 2018. Verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

29.10.2018

Amfibiedammer i Slevdalsvannet naturreservat

Nå starter arbeidet med de siste tiltakene i restaureringsplanen for Slevdalsvannet. Det graves tre dammer som utformes særlig med tanke på amfibier. Dammene er et viktig tilbud for skoler og nærmiljø som ønsker å lære mer om verneområdet.

09.07.2018

Tilrådning om vern av 6 skogsområder i Aust-og Vest-Agder

Fylkesmannen legger med dette fram forslag om å opprette tre nye naturreservater samt å utvide tre eksisterende naturreservater i Aust-Agder og Vest-Agder fylke.

Flere nyheter