Verneområder

Den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge er at leveområder for dyr og planter blir ødelagt og delt opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Verneområder kan også opprettes for å ta vare på landskapets egenart og kulturminner.

Forvaltning av verneområdene

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Fra 2010 har kommuner med areal i nasjonalparker og større landskapsvernområder fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret. Det er opprettet flere interkommunale verneområdestyrer. En statlig ansatt verneområdeforvalter er sekretær for styrene.

Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene. Dette gjøres i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

Du kan ferdes i verneområdene

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt i verneområdene. All ferdsel må skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret. I enkelte områder kan det være ferdselsforbud deler av året, som i hekke- og yngletida. Av hensyn til dyrelivet er det forbud mot å jakte i fuglefredningsområder og en del naturreservat, men i mange verneområder kan du jakte og fiske så sant du har gyldig jakt- og fiskekort. Du kan fritt plukke bær og sopp.

Det er et mål at motorisert ferdsel i verneområdene skal begrenses, både av hensyn til dyre- og plantelivet, faren for sporskader og for at man skal kunne oppleve naturen uten forstyrrende bråk. Du kan søke om å drive motorferdsel i et verneområde. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Vis mer


10.08.2020

Søknad om mudring og utfylling i Tveitvann – Kristiansand kommune

Fylkesmannen i Agder søker om løyve til mudring og utfylling i Tveitvann i Kristiansand kommune. Føremålet med tiltaket er å legge til rette for skjøtsel i Tveitvann naturreservat. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er settefylkesmann for saka. Høyringsfrist 26. august 2020.

31.07.2020

Godkjenning av forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat

Fylkesmannen har utarbeidet og egengodkjent forvaltningsplan for Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune. 

10.07.2020

Tilrådning om vern av to skogområder i Agder

Fylkesmannen la 6. juli fram forslag om å verne Eiersland naturreservat i Lyngdal kommune og en utvidelse av Grøneliane naturreservat i Evje og Hornnes og Birkenes kommuner.

03.07.2020

Tilrådning om vern av fem skogområder i Agder

Fylkesmannen la 29. juni og 2. juli fram forslag om å verne Urfjellheia og Dalsheia naturreservat, Urvassliene naturreservat, Landdalen naturreservat samt utvidelser av Kviteflogi og Åmtona naturreservater. De foreslåtte områdene er i Gjerstad, Risør, Bygland, Åmli og Hægebostad kommuner.

28.06.2020

To nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 23. juni 2020 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Begge verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

28.04.2020

Tilrådning om vern av Skjeggedalsheii naturreservat

Fylkesmannen la 28. april fram forslag om å verne Skjeggedalsheii naturreservat i Åmli og Froland kommuner i Agder fylke.

14.04.2020

Fylkesmannen foreslår vern av fire skogområder i Risør, Gjerstad, Bygland og Åmli kommuner

Verneforslaget omfatter rik edelløvskog, gammel urørt granskog og gammel lavlandsblandingsskog med nasjonal, regional og lokal verneverdi. Områdene vil gi ca. 3660 dekar nytt verneareal i Agder

06.12.2019

Syv nye skogreservater i Agder

I Aust-Agder er fem nye skogområder vernet og to eksisterende naturreservat utvidet gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I alt vernes i underkant av 7000 dekar skog  i Bygland, Åmli, Evje og Hornnes, Birkenes, Froland, Gjerstad og Sirdal.

24.06.2019

Nye naturreservat i fem kommuner i Aust- og Vest-Agder

Kongen i statsråd vedtok 21.6.2019 vern av tre nye skogområder på Agder og utvidelse av tre eksisterende naturreservat. Verneområdene har alle kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

16.05.2019

Forslag om vern av et nytt skogområder og utvidelse av et eksisterende naturreservat

Fylkesmannen foreslår vern av et nytt skogområder samt en utvidelse av et eksisterende naturreservat begge i Evje og Hornnes kommune. Vern av disse områdene vil bidra med litt over 3000 daa nytt verneareal i Aust- Agder.

Flere nyheter