Mudring og dumping

Mudring og dumping vil alltid påvirke det akvatiske miljø.Virkningene varierer avhengig av blant annet hva slags masser det dreier seg om, når og hvor det skal mudres og dumpes, hvordan arbeidet utføres og innholdet av miljøgifter i massene.

All mudring og dumping i sjø og vassdrag er i utgangspunktet forbudt. Du kan imidlertid søke om tillatelse jf. § 22-6 i forurensningsforskriften, denne sendes til Fylkesmannen. Mudre- og dumpesaker krever også behandling etter plan- og bygningsloven (kommunen), og etter havne- og farvannsloven (Kystverket/Havnevesenet). Saksgangen samt veiledning for søker kan du finne i dokumentene i margen til høyre på denne siden.