Skadefellingstillatelse på én ulv

Fylkesmannen i Agder gir tillatelse til skadefelling av én ulv i Lyngdal, Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner i Vest-Agder 3. september–17. september 2019.

Skadefellingstillatelsen gjelder i tidsrommet fra tirsdag 3. september kl. 12.00 til tirsdag 17. september kl. 12.00.

Tillatelsen er gitt etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet. Det rettslige grunnlaget for vedtaket er naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jamfør også forskrift av 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften) § 9, jamfør §§ 1 og 8. 

Tillatelsen er gitt på visse vilkår, og du finner den ved å følge lenken til høyre på denne siden. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen.