Pilotprosjekt om klimatilpasning i Vest-Agder

Kommuner i Vest-Agder må sette i verk tiltak for å sikre viktig infrastruktur og ivareta naturmangfoldet når klimaet endrer seg. Det viser et pilotprosjekt om klimatilpasning Fylkesmannen har gjennomført i samarbeid med tre kommuner og Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har nylig publisert en artikkel om: "Pilotprosjekt om klimatilpasninger" som Fylkesmannen gjennomførte i 2015.

Målene med prosjektet har vært å utvikle et godt tverrfaglig samarbeid om klimatilpasning i embetet og bidra til å avklare Fylkesmannens roller og virkemidler. I tillegg er det i samarbeid med utvalgte kommuner gjennomført problemanalyser og tiltak innen tre delprosjekter:

  1. Havnivåstigning og problemstillinger som kan oppstå ved risikovurdering av avfallsdeponier i kystsonen, samt ivaretakelse av sårbar infrastruktur.
  2. Forebygging av skogsbilveiskader forårsaket av ekstremvær.
  3. Arealforvaltning i høyfjellet og ivaretakelse av natur som er spesielt sårbar for klimaendringer.

I rapporten foreslås en rekke forvaltningsrelaterte verktøy og tiltak knyttet til de ulike delprosjektene. Det er blant annet utarbeidet en sjekkliste for risikovurdering av strandkantdeponier ved en havnivåstigning som kan brukes i kystkommunene.

Rapporten synliggjør også behovet for teknisk fagkompetanse i kommunene når det gjelder planlegging av klimarobuste skogsbilveier. Veiledning og gode møteplasser for utveksling av faglig kompetanse og erfaringer er viktig.

I siste delprosjekt er det pekt på en rekke utfordringer knyttet til vegetasjonsendringer som følge av klimaendringer i høyfjellet. Temakart og hensynssoner er viktige verktøy i arealplanleggingen for å ivareta sårbare arter og lokaliteter i framtiden.

Klimatilpasning er utfordrende, omfattende og avhengig av lokale behov.