Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven.  Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Fylkesmannen har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. Fylkesvise klimaprofiler beskriver forventede klimaendringer for hvert fylke mot slutten av dette århundret.

Fylkesmannen skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Fylkesmannens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Fylkesmannen veileder og kan komme med innsigelser. Fylkesmannen har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Fylkesmannen kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

I samarbeid med Miljødirektoratet og utvalgte kommuner gjennomførte Fylkesmannen et pilotprosjekt om klimatilpasning i Vest-Agder i 2015.

Målene med prosjektet har vært å utvikle et godt tverrfaglig samarbeid om klimatilpasning i embetet og bidra til å avklare Fylkesmannens roller og virkemidler. I tillegg er det i samarbeid med utvalgte kommuner gjennomført problemanalyser og tiltak innen tre delprosjekter.


13.02.2020

Klimakur 2030

Den 31. januar ble Klimakur 2030 presentert. Rapporten konkluderer med at det er mulig å halvere ikke-kvotepliktige utslipp innen 2030, men dette forutsetter at virkemidler som avgifter og støtte kommer på plass raskt. 

16.05.2019

Invitasjon til klimasamling for kommunene i Agder

Alle kommunene i Agder er invitert til samling 23. og 24. oktober 2019 på Scandic Bystranda i Kristiansand. Formålet er å hjelpe kommunene i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

14.11.2018

Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om statlig støtte til kunnskapsheving på klimatilpasning. Det er avsatt 6,4 millioner kroner til ordningen for 2019. Søknadsfristen er 15. februar.

28.09.2018

Norges første klimaveikart lanseres i dag

Klimaveikart Agder lanseres i dag kl 11.30 på Grønt Senter i Kristiansand, av Tine Sundtoft

08.05.2018

Vær smart! - vellykket kurs om klimatilpasning

Kurset VÆR SMART! - om klimatilpasning i kommunene ble avviklet 2. mai med 120 deltaker fra 25 av Agderkommunene. Du finner presentasjonene fra kurset her.

13.03.2018

35 søknader om tilskudd til klimatiltak i 2018

Det er en økning på 25 prosent i antall søknader om støtte til klimatiltak fra ordningen Klimasats fra kommunene på Agder i år.

28.02.2017

Antall søknader om støtte til klimatiltak øker

Det er en økning på 25 prosent i antall søknader om støtte til klimatiltak fra ordningen Klimasats fra kommunene på Agder i år.

04.11.2016

Parisavtalen trer i kraft i dag!

Parisavtalen om reduksjoner i klimautslippene trer i kraft i dag etter at mer enn 55 parter som til sammen står for mer enn 55 prosent av klimagassutslippene, har ratifisert avtalen. I Agder merkeres dette med grønn belysning av Kristiansand domkirke fra klokken 16:30.

31.10.2016

Seks klimaprosjekter får statstilskudd

Klimasats-midlene er delt ut. På landsbasis får 129 gode prosjekter støtte. Fire prosjekter i Aust-Agder , ett i Vest-Agder og ett på tvers av fylkesgrensen får tilsammen 1,265 mill. kr.

14.04.2016

Ny tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene – søknadsfrist 23. juni

Nå lanserer Miljødirektoratet støtteordningen Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene. Det er mulig å søke om støtte til nesten alle slags klimatiltak. Dette er en god mulighet for kommunene til å få fortgang i viktig klimaarbeid.

Flere nyheter