Tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider på E39 Mandal øst - Mandal by

Fylkesmannen har gitt Nye Veier AS utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider under bygging av ny E 39 Mandal øst – Mandal by. Tillatelsen er gitt med vilkår om blant annet grenseverdier for utslipp til luft og vann samt krav om miljøovervåkning og rapportering under anleggsperioden.

Med hjemmel i lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) § 11, jamfør § 16, kunngjør Fylkesmannen i Agder at vi har gitt Nye Veier AS tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider under bygging av E 39 mellom Mandal øst og Mandal by. Tillatelsen er gitt med vilkår og omfatter blant annet utslippsgrenser for pH, jern og suspendert stoff til vann. Det er satt krav om miljøovervåkning av resipienter i anleggslinjen og rapportering til Fylkesmannen under anleggsperioden.

Tillatelse med vilkår finner du til høyre på denne siden. 

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet via Fylkesmannen av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker etter kunngjøring.