Kunngjøring av endret tillatelse for Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand (CB)

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Hansa Borg Bryggerier AS avd. Kristiansand totalrevidert bedriftens tillatelse.

Hansa Borg Bryggerier ønsker å ha en ramme for å produsere inntil 5 000 m3 mineralvann, 1 000 m3 sider og 16 000 m3 øl per år. Virksomhetens gjeldende utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder har betydelig større rammer for mineralvann, men inneholder ikke rammer for sider. Tillatelsen er 20 år gammel og det er behov for å oppdatere vilkårene i henhold til gjeldende regelverk innenfor forurensningsområdet.

Hansa Borg Bryggerier har også påslippstillatelse fra Kristiansand kommune, da prosessavløpet fra virksomheten går til kommunalt avløpsrenseanlegg på Odderøya og videre til Kristiansandsfjorden.

Fylkesmannen har i tillatelsen stilt krav om kontroll av utslipp til vann og luft, samt støy fra virksomheten. Bedriften skal også etablere måleprogram som fanger opp alle utslippsparametere av betydning og utslippskontrollen skal sikre at grenseverdiene ikke overskrides. For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 jf. forurensningsloven § 16 og endret i medhold av § 18.

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Ev. klage sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller som e-post til fmavpost@fylkesmannen.no innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem.