Håndtering av overskuddssnø

Foto: Fylkesmannen i Trøndelag
Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Forurenset snø kan blant annet inneholde tungmetaller og mikroplast. Den som er ansvarlig for snøhåndteringen skal vurdere risiko og behov for tillatelse i forkant av dumping eller deponering.

Snø samlet opp langs gater og parkeringsplasser i tettbygde områder og i sentrumsområder vil i tillegg til sand og grus fra strøing også kunne inneholde tungmetaller, mikroplast fra bildekk, sot og avfall. Praksis for håndtering av overskuddssnø varierer mellom kommunene, og i kystkommunene er det ofte vanligere å dumpe snø i sjøen enn å deponere på land. 

Behov for tillatelse?
Etter forurensningsloven § 7 kan ingen gjøre noe som kan medføre nevneverdig fare for forurensninger med mindre det er gitt en egen tillatelse til dette. Den som er ansvarlig for snøhåndteringen skal vurdere risiko i forkant av dumping eller deponering, og dersom risikovurderingen tilsier at snøhåndteringen kan medføre skade eller ulempe for miljøet må søknad sendes til Fylkesmannen. Den ansvarlige bør i sine vurderinger blant annet ta stilling til hvor lenge snøen har ligget, trafikkmengde, avfallsproblematikk og annen type forurensning som kan forekomme i snøen og nærhet til sårbare resipienter. 

Dumping i vassdrag og sjø
Utfordringer knyttet til forsøpling i sjøen, spredning av miljøgifter og veisalt til sjø og i sedimenter gjør utfylling av snø i vassdrag og sjø problematisk. Dumping av snø i vassdrag og sjø kan også medføre oppvirvling og spredning av eksisterende forurensede sedimenter. Fylkesmannen i Agder vurderer at rene snømasser kan dumpes i sjø og vassdrag hvis det er gjort en skriftlig risikovurdering av resipienten. For forurenset snø kan det eventuelt bli gitt tillatelse til dumping med vilkår om å først gjennomføre tiltak for å redusere avfall og forurensninger i snøen. Forurenset snø som ikke renses må deponeres på godkjent snødeponi.

Deponering på snødeponi
Om deponering av snø vil kreve en tillatelse avhenger av om snøen er forurenset, hvor mye som skal deponeres og hvor snøen er planlagt deponert. Ved opprettelse av et snødeponi må det foreligge en stedsspesifikk risikovurdering. Dersom deponering ikke medfører nevneverdig skade på nærliggende grunn og vassdrag trenger man ikke tillatelse etter forurensningsloven.

Større snødeponier faller inn under plan- og bygningsloven, og må derfor i tilegg byggesaksbehandles av kommunen. Ved plassering av snødeponi på dyrka mark kan det også være behov for å søke om dispensasjon fra jordlova § 9. 

Kontaktpersoner