Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

Ved akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Fylkesmannens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.


 


05.06.2019

Krypsivprosjektet 2019 - søknad om fjerning og mudring

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad om fjerning av krypsiv og mudring av krypsivbelastet bukt. Frist for høringsuttalelser er 28. juni 2019.

31.05.2019

Utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder har innvilget søknad om utvidet driftstid til Klodeborg pukkverk. Pukkverket leverer pukkverksprodukter til E18–prosjektet på strekningen Arendal – Tvedestrand. 

31.05.2019

Utsleppsløyve til Ose Water AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Ose Water AS løyve etter forureiningslova til utslepp av prosessavløpsvatn og kjølevatn. 

24.05.2019

Tillatelse til Nye Veier AS for utslipp av tunnelvaskevann og overvann fra E18 Tvedestrand-Arendal

Fylkesmannen i Agder har gitt Nye Veier AS tillatelse til utslipp av overvann fra vei og renset vaskevann fra tunneler i forbindelse med utbygging av E18 mellom Tvedestrand og Arendal. 

06.05.2019

Kunngjøring av endret tillatelse for Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand (CB)

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Hansa Borg Bryggerier AS avd. Kristiansand totalrevidert bedriftens tillatelse.

18.01.2019

Vindholmen eiendom AS - engangstillatelse til heving av vrak

Fylkesmannen i Agder har gitt Vindholmen eiendom AS (tidligere Arendal Industrier AS) tillatelse etter forurensningsloven til berging av lektere fra sjøbunnen ved Vindholmen i Arendal kommune .Vedtaket kan påklages innen tre uker.

14.12.2018

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen har endret tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. Klagefrist er 18.1.2019.

11.12.2018

Tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider på E 39 – Kristiansand vest – Mandal øst

Nye Veier AS har fått utslippstillatelse med vilkår om blant annet grenseverdier for utslipp til luft og vann, samt krav om miljøovervåkning og rapportering under anleggsperioden..

14.11.2018

Foredrag fra fagdag om forurenset grunn 2018

Fylkesmannen arrangerte fagdag om myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 2, massehåndtering og ny database Grunnforurensning 8. november 2018.

23.10.2018

Revidert utslippstillatelse for ny E18 Tvedestrand-Arendal

Nye Veier AS har fått revidert utslippstillatelse for bygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, datert 16.10.2018. Klagefrist er tre uker.

Flere nyheter