Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

Ved akutt forurensning - ring 110!

Miljøvernavdelingen gir miljøfaglige råd til Kystverket eller kommunene om hvordan de skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen. Les mer om Fylkesmannens rolle.

 Gå til Kystverkets sider om varsling.


 


27.08.2019

Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15.oktober 2019.

02.07.2019

Tillatelse til mudring/sprengning og dumping av masser i sjø i Farsund kommune

Fylkesmannen i Agder ga 28. juni 2019 Kystverket Nordland tillatelse til mudring/sprengning og dumping av masser i sjø i Farsund kommune. 

02.07.2019

Tillatelser til utfylling og mudring i forbindelse med utbygging av ny E39

Fylkesmannen i Agder har gitt AF Gruppen to tillatelser til utfylling og mudring i vann i forbindelse med utbygging av ny E39 på strekningen Kristiansand-Mandal. 

05.06.2019

Krypsivprosjektet 2019 - søknad om fjerning og mudring

Fylkesmannen i Agder har mottatt søknad om fjerning av krypsiv og mudring av krypsivbelastet bukt. Frist for høringsuttalelser er 28. juni 2019.

31.05.2019

Utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder har innvilget søknad om utvidet driftstid til Klodeborg pukkverk. Pukkverket leverer pukkverksprodukter til E18–prosjektet på strekningen Arendal – Tvedestrand. 

31.05.2019

Utsleppsløyve til Ose Water AS

Fylkesmannen i Agder har gitt Ose Water AS løyve etter forureiningslova til utslepp av prosessavløpsvatn og kjølevatn. 

24.05.2019

Tillatelse til Nye Veier AS for utslipp av tunnelvaskevann og overvann fra E18 Tvedestrand-Arendal

Fylkesmannen i Agder har gitt Nye Veier AS tillatelse til utslipp av overvann fra vei og renset vaskevann fra tunneler i forbindelse med utbygging av E18 mellom Tvedestrand og Arendal. 

06.05.2019

Kunngjøring av endret tillatelse for Hansa Borg Bryggerier avd. Kristiansand (CB)

Fylkesmannen i Agder har etter søknad fra Hansa Borg Bryggerier AS avd. Kristiansand totalrevidert bedriftens tillatelse.

18.01.2019

Vindholmen eiendom AS - engangstillatelse til heving av vrak

Fylkesmannen i Agder har gitt Vindholmen eiendom AS (tidligere Arendal Industrier AS) tillatelse etter forurensningsloven til berging av lektere fra sjøbunnen ved Vindholmen i Arendal kommune .Vedtaket kan påklages innen tre uker.

14.12.2018

Kunngjøring av endret tillatelse for Stena Recycling avd. Kristiansand

Fylkesmannen har endret tillatelse til drift av mottaksanlegg for avfall, inkludert EE-avfall og farlig avfall samt behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på Andøya i Kristiansand kommune. Klagefrist er 18.1.2019.

Flere nyheter