Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

Oppdatert korona-informasjon

Miljødirektoratet gir fortløpende informasjon om status for særskilte behov knyttet til fagområdene de forvalter, bl.a. avløp og avfall. Du kan lese mer på deres hjemmesider. Et sammendrag av informasjon knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder finner du her


31.08.2020

Frist for å søke midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2021 er 15.10.2020. 

19.08.2020

Endret tillatelse for Støleheia avfallsanlegg

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelsen til Avfall Sør AS for Støleheia avfallsanlegg i Vennesla kommune. 

18.08.2020

Endret tillatelse til Nye Veier AS for E39 Mandal øst - Mandal by

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av nye E39 mellom Mandal øst og Mandal by. 

Endret tillatelse til Nye Veier AS for E39 Kristiansand vest - Mandal øst

Fylkesmannen fatter vedtak om endring av tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet i forbindelse med bygging av nye E39 mellom Kristiansand vest og Mandal øst. 

12.05.2020

Tillatelse til Øygruppen As til opprydningstiltak på Flekkerøy

Fylkesmannen gir Øygruppen AS tillatelse til oppryddingstiltak ved Vraget på Flekkerøy i Kristiansand kommune.

11.05.2020

Tillatelse til utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk

Fylkesmannen i Agder innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra vilkår for utvidet driftstid for Klodeborg pukkverk i Arendal kommune. 

04.05.2020

Midlertidig lemping på støygrensen for Velde Fjellboring AS

Fylkesmannen fatter vedtak om å midlertidig lempe på støygrensen i forurensningsforskriften kapittel 30 med 5 db for inntil 26 søndager/helligdager per år. 

01.04.2020

Korona-informasjon

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

27.03.2020

Kunngjøring av endret tillatelse for Neset avløpsanlegg

Etter søknad fra kommunen endrer Fylkesmannen grenseverdi for organisk stoff, prøvetakingsmetode og koordinater til utslippspunkt for Neset avløpsanlegg i Froland kommune. 

27.02.2020

Kunngjøring av tillatelse til opprydningstiltak ved Eydehavn

Fylkesmannen i Agder gir Arendal Havnevesen KF tillatelse til opprydningstiltak på eiendommene gnr./bnr. 52/701 og 52/740 i Arendal kommune. 

Flere nyheter