Nytt i 2019 om rapportering av fiske etter laks og sjøaure

Miljødirektoratet har gjort noen endringer i kravene til rapportering av fiske etter laks og sjøaure. Det er endringer både for elvefisket og for sjøfisket. Det skal nå også rapporteres fangst av regnbueørret og pukkellaks.

Elvefiske

Nytt fra og med 2019 for rapportering fra fiske i vassdrag er at det også skal rapporteres fangst av regnbueørret og pukkellaks. Det skal oppgis antall og vekt.

Vær forøvrig oppmerksomme på at gjenutsetting av disse artene er forbudt, jf. naturmangfoldloven § 30 første ledd bokstav c. Dette er fremmede arter som vi ønsker å hindre spredning av.

Rettighetshavere er ansvarlig for å gjøre nødvendige endringer i lokale fangstrapporteringsløsninger. Statistisk sentralbyrå (SSB) vil sammenstille og publisere fangsttallene.

Sjøfiske

Nytt fra og med 2019 for rapportering fra fiske i sjø er at det også skal rapporteres sjørøye, regnbueørret og pukkellaks. Dette gjelder både ordinær sesong (perioden fra 1. juni til og 4. august) og utvidet sesong (fiske rettet mot rømt oppdrettsfisk i perioden fra og med 5. august til og med 28. februar). For ordinær sesong skal det også opplyses om antall gjenutsatte fisk.

Vær oppmerksom på at gjenutsetting av regnbueørret og pukkellaks er forbudt, jf. naturmangfoldloven § 30 første ledd bokstav c. Dette er fremmede arter som vi ønsker å hindre spredning av.

Papirversjon av fangstdagboka og den elektroniske versjonen vil bli oppdatert av Miljødirektoratet. SSB vil sammenstille og publisere fangsttallene.

Skille mellom villaks og rømt oppdrettsfisk

Miljødirektoratet har vurdert om fiskerne skal skille mellom villaks og rømt oppdrettsfisk ved rapportering av fangst. De fleste som har gitt oss tilbakemelding har gitt uttrykk for at det verdien av slik rapportering av ulike grunner vil være svært begrenset. Det kan være svart vanskelig å se forskjell på villaks og laks som har rømt i ulike livsstadier, og innslaget av rømt fisk i fangster kan være avhengig av fiskesesong.

Den nasjonale overvåkingen av rømt oppdrettslaks gir mer pålitelige data. Ved å analysere skjell kan vi skille på en fisk er fra oppdrett eller naturlig produsert. Med genetisk analyse kan vi finne ut om det er villaks eller om det er innslag av genmateriale fra oppdrettslaks, selv om en er naturlig produsert.

Miljødirektoratet har på denne bakgrunn konkludert med at det ikke skal stilles krav om at fiskerne skal skille mellom villaks og rømt oppdrettsfisk ved rapportering av fangst til den offentlige statistikken.

Annet

Endringen er innenfor rammene av eksisterende forskrift og det ble derfor ikke gjennomført ordinær høring.

God fangstrapportering bidrar med verdifull kunnskap til forvaltning og forskning. Pålitelig kunnskap er avgjørende for arbeidet med å styrke vill anadrom laksefisk som ressurs, og for å gi grunnlag for fritidsfiske og næringsvirksomhet.