Ingen endringer i fiskereglene for Melhusfossen i Audna i 2019

Laksefiske i Melhusfossen i Audna, Lindesnes kommune.
Laksefiske i Melhusfossen i Audna, Lindesnes kommune. (Foto: Pål Alfred Larsen / Fylkesmannen i Agder)

Ulovlig krøking (hukking) av laks har vært et problem i Melhusfossen. Miljødirektoratet opprettholder allikevel dagens fiskeregler, men forutsetter at fiskerettseierforeningen og grunneiere intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske.

Ulovlig og uregulert fiske har vært et problem ved Melhusfossen i Audna i mange år, og det har vært en ukultur med krøking (hukking) av laks der. Som et tiltak for å få bukt med ulovlig krøking av fisk, ble det i 2017 innført krav om bl.a. bruk av sirkelkrok og flue ved fiske i deler av sone 4 (Melhusfossen) i forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Fylkesmannen i Agder bad Miljødirektoratet om at det ble innført en fredningssone i den øvre delen av sone 4 (fra brua og ca. 80 meter nedstrøms denne før sesongen 2019, og med restriksjoner på fiskeredskaper og -tid i en sone på 50 m videre nedstrøms.

Høring

Miljødirektoratet sendte dette forsalget ut på høring samtidig som de påpekte at andre virkemidler enn fisketid for å regulere fiske i vassdrag, kan vurderes etter forslag fra lokalt hold (jf. Miljødirektoratets retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra fiskesesongen 2016). Miljødirektoratet bad derfor særlig Audnaelva fiskerettseierforening om innspill til forslaget til forskriftsendring.

Høringsuttalelser

Audnaelva Fiskerettseierforening viste til at rettighetshaverne i Melhusfossen ville trekke seg ut av laget og slutte med salg av fiskekort dersom det blir ytterligere restriksjoner på fisket i Melhusfossen. Dette vil mest sannsynlig bety at det ikke lenger er økonomisk grunnlag for å drive foreningen videre.

De pekte videre på at både rettighetshaverne i fossen og foreningen har jobbet med å få til adferdsendringer med hensyn til fiske ved fossen, at de har lykkes med dette, og at de vil fortsette dette arbeidet. De mener at et enkeltstående tilfelle av ulovlig fiske ikke er tilstrekkelig grunnlag for forskriftsendring. Foreningen vil også fortsette å styrke oppsynet, og uttaler at de som blir tatt for ulovlig fiske vil bli politianmeldt og utestengt fra fiske i elva.

Melhusfossen fiskeri ønsket også at forbudet mot slukfiske i fossen og oppstrøms "planken" oppheves av hensyn til tilrettelegging for rullestolbrukere og rekrutteringen av barn og unge.

Miljødirektoratets vurdering

Miljødirektoratet har notert seg at grunneierne er negative til forslaget. De viser til at Fiskerettseierforeningen og grunneierne arbeider med atferdsendringer og styrket oppsyn, og at utfordringene knyttet til ulovlig fiske synes å være mindre enn tidligere. Dette samsvarer med opplysninger Miljødirektoratet har fått av Fylkesmannen i Agder.

Selv om rapporter fra elveoppsynet i 2017 og 2018 viser at det fortsatt foregår ulovligheter i og ved Melhusfossen, er det Miljødirektoratets vurdering at forvaltningslag og grunneiere bør få mulighet til å fortsette arbeidet med å bli kvitt ukulturen med krøking av fisk i fossen før det eventuelt iverksettes mer inngripende tiltak. Økt tilstedeværelse av oppsyn, som medfører økt oppdagelsesrisiko, er vesentlig i denne sammenheng.

Miljødirektoratet opprettholder derfor dagens regulering i Audna, men forutsetter at forvaltningslag og grunneiere intensiverer innsatsen mot ulovlig fiske. Det vil bli foretatt en ny vurdering av reguleringene for Audna i forbindelse med neste hovedrevisjon (gjeldende fra 2021).