Evaluering av handlingsplanen for innlandsfisk i Sira- og Kvinavassdraget

Handlingsplanen for innlandsfisk i regulerte deler av Sira- og Kvinavassdraget skal evalueres og gjennomgås for å se om det er behov for endringer. Det er laget et revidert forslag til program for prøvefiske for de neste fem årene. Kommentarer og innspill kan sendes til Fylkesmannen innen 1. mars.

Handlingsplanen for innlandsfisk i Sira- og Kvinavassdraget er en frivillig ordning mellom Sira-Kvina Kraftselskap og miljøforvaltningen, og erstatter de tradisjonelle påleggene om fiskeutsettinger. Planen revideres hvert femte år.

Målsetting

Det biologiske målet med handlingsplanen er naturlig reproduserende ørretbestander. Etter hvert som forsuringen har avtatt, har det etablert seg reproduserende fiskebestander i samtlige av de vannene planen gjelder. Mange av vannene preges nå av overbefolkning. Av denne grunn er fiskeutsettinger i Sira- og Kvinavassdraget avsluttet, og siste utsetting ble gjort i 2014.

Overvåking

Handlingsplanen har derfor hovedfokus på fiskebiologiske undersøkelser for å følge opp utviklingen i bestandene. I tillegg til en langsiktig plan for prøvefiske, gir planen en oversikt over fiskebestanden i de ulike vannene, basert på kunnskap fra siste fiskeundersøkelser.

Oppfølging

Oppfølgingen av planen skjer gjennom årlige møter i «Fagrådet for innlandsfisk i regulerte vassdrag», som består av representanter fra Fylkesmannen, fylkeskommunene, regulanter og brukersiden.

Forslag til endringer

Da handlingsplanen ble laget, ble det bestemt at den skulle evalueres etter fem år. Dette gir mulighet for å ta inn nødvendige endringer og tilpasse planen etter nye behov. Sira-Kvina kraftselskap har nå, på oppdrag fra fagrådet, laget et forslag til revidert tiltaksprogram for de neste fem årene. Dette tiltaksprogrammet er oppdatert i forhold til resultatene fra prøvefiske som er gjennomført de siste fem årene.

Den viktigste endringen er at vannene nå er delt inn i kategorier, basert på om fiskebestandene er stabile eller i utvikling. Vann med fiskebestander i utvikling prøvefiskes hyppigere enn vann med stabile/nær stabile bestander. Kategoriene i de ulike vannene vil kunne endres når ny kunnskap foreligger.

Innspill til planen

Det er mulighet for å komme med innspill både til handlingsplanen og det reviderte prøvefiskeprogrammet. Innspillene må sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen
1. mars 2017.

Innspill sendes på e-post til fmavpost@fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.