Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Aktuelt:

  • Sjølaksefisket er i gang! Sesongen er 20. juni til 18. juli, med helgefredning fra fredag klokken 18.00 til mandag klokken 18.00. Registrering av årets fiskere er avsluttet.
  • Miljødirektoratet har sendt ut forslag til nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag på høring. Høringsfristen er 6. september 2020.
  • Mandalselvas villakssenter åpnet 20. juni. 

 


13.07.2016

Laksefiske i Lygna oppstrøms Kvåsfossen - sjekk om laksen er merka!

Laksen som passerer fisketrappa i Kvåsfossen er merket med elektroniske merker. Fiskere bes om å kontrollere laks de fanger, dette kan gjøres ved Kvåsfossen Sørnorsk laksesenter.

22.04.2016

Fiske etter laks og sjøaure i Lygna oppstrøms Kvåsfossen

Miljødirektoratet har gitt dispensasjon til fiske etter laks og sjøure i Lygna oppstrøms Kvåsfossen onsdag–søndag i fem uker sommeren 2016.

15.04.2016

Ny redskapsavgift for sjøfiske etter laks og sjøaure utsettes

Klima- og miljødepartementet har bestemt at innføring av redskapsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap i sjøen skal utsettes. Denne innebærer at alle over 18 år som deltar i fisket, må betale fiskeravgift i 2016 som tidligere år.

16.03.2016

TEFA-seminaret 2016 - foredrag

Årets TEFA-seminar inneholdt mange gode innlegg, gode diskusjoner og som vanlig godt oppmøte.

10.02.2016

Evaluering av handlingsplanen for innlandsfisk i regulerte deler av Mandalsvassdraget

Handlingsplanen for innlandsfisk i regulerte deler av Mandalsvassdraget for 2011-2020 skal evalueres. Det er laget et revidert forslag til program for utsettinger og prøvefiske for de neste fem årene. Kommentarer og innspill kan sendes til Fylkesmannen innen 15. mars.

05.11.2014

Oppstartsseminar for «Krafttak for laksen i sør»

Fylkesmennene i Agderfylkene arrangerte sammen med Miljødirektoratet, oppstartsseminar for "Krafttak for laksen i sør" 3. og 4. november. "Krafttak for laksen i sør" er et nasjonalt forsknings- og tiltaksprogram for økt produksjon og høsting av laks, sjøaure og ål, optimal forvaltning av elvene og mer verdiskaping.