Veiledning til søknad om erstatning for avlingssvikt

Avling i skadeåret på foretakets fulldyrka og overflatedyrka arealer skal beregnes.

Opplysninger til søknader for vekstgruppe grovfôr med husdyr

Kommunen skal telle/måle fôrlager ved innsett. Søker må gi opp dager dyr har beitet / blitt fôret på avlingen av dyrka areal. Fôropptak fra arealer som er klassifisert som innmarksbeite (se Gårdskart) og utmark skal holdes utenfor. Se beitelogg. Har du fôret med innkjøpt eller overlagra grovfôr sammen med beite/slått på dyrka areal, må du gi opp mengde (f.eks. antall rundballer). Har du brukt av årets avling på dyrka mark til tilleggsfôr til dyr på innmarksbeitearealer eller utmark, må du gi opp mengde fôr, slik du også gjør med solgt fôr.

I saksbehandlingen sammenlignes årets avling med normavling for området. Normavling finner du sats- og beregningsforskriften, § 14.

Normer – fôrverdi

  • Høyensilasje er fôr med 50–80 % tørrstoff. Standardvekt er 500 kg. Dette utgjør 250 FEm/rundball. Dette tilsvarer 500 kg med ca. 63 % tørrstoff og 0,8 FEm/kg tørrstoff.
  • Rundballer med grassurfôr har standardvekt 750 kg. Dette utgjør ca. 160 FEm/rundball. Dette tilsvarer 750 kg med 25 % tørrstoff og 0,85 FEm/kg tørrstoff.

Disse fôrverdiene kan endres dersom fôrprøver og vekt på rundballene viser at de avviker mer enn 15 % fra fôrnormen, dvs. rundballer med grassurfôr på under 136 FEm/rundball eller høyensilasjeballer på under 213 FEm/rundball. Eventuell korrigering kan gjøres i sluttbehandlinga av søknaden, om fôrprøver ikke er klare til behandling av forskudd.

Korn slått til grønnfôr

Det kan søkes produksjonstilskudd til korn eller grovfôr for kornareal slått til grovfôr. Søker må disponere arealet 1. august. Når søker selger grovfôret og ikke har høsteutstyr for grovfôr, må høsting leies inn og faktureres. Det vil i mange tilfeller være mest praktisk at fôrkjøper høster fôret siden de har høsteutstyr. Da må fôrkjøper fakturere høstingen, ellers kan det anses som avling solgt på rot og bortleie av arealet. Konsekvensen kan være at fôrkjøper anses å disponere arealet 1. august.

Det kan søkes erstatning avlingssvikt i vekstgruppe grovfôr dersom arealet er høstet i perioden 6.–16. juli. Ellers skal det søkes erstatning for korn. Grovfôravlingen må måles i antall rundballer eller volum i silo. Avlingen i antall fôrenheter blir regnet som avling i kg korn i erstatningsberegningen. I sats- og beregningsforskriften er normen 144 fôrenheter per rundballe á 750 kg. Vi vil bruke denne normen. Lavere fôrverdi må dokumenteres med fôranalyser for at en lavere fôrverdi kan brukes i beregningen. Ved salg vil faktura med angitt mengde være god dokumentasjon for avlingen. Rundballer av korn må merkes eller holdes adskilt fra andre rundballer hvis foretaket også søker erstatning for avlingssvikt i grovfôr. Kommunen behøver ikke foreta befaring og telle rundballer/måle avlingen på alle kornarealer slått til grovfôr.

Forskudd

Du kan søke inntil 70 % forskudd før all dokumentasjon er klar. Vi oppfordrer søkere med likviditetsproblemer til å søke forskudd. Husk å oppgi avling og beiting/fôringsdager til nå og anslag for resten av sesongen.

Når beitesesongen er over, sender du inn Skjema for endelige grovfôropplysninger som du finner på Landbruksdirektoratets nettside, under Klimabetingede skader, Viktig for søkere 2018, Spesielle beregningsregler for korn og grovfôr, siste avsnitt.

Søknadsfrist er 31. oktober.

Du kan ettersende dokumentasjon og tilleggsopplysninger etter søknadsfristen.

Mer informasjon finner du i eksempelsøknad – grovfôr med husdyr og informasjonsbrosjyre.