Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Beitelandskap, Tjomsås, Vennesla.
Beitelandskap, Tjomsås, Vennesla. (Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Agder)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Et viktig mål med ordningen er å få en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket §§ 2 og 4, eller som er eier av en landbrukseiendom som leies ut til landbruksformål.

Det er kommunene som er vedtaksmyndighet, lyser ut midlene og behandler søknadene. Kommunene har egne tiltaksplaner for forvaltningen av midlene.

Fylkesmannen tildeler midler til kommunene ut fra blant annet kommunenes innmeldte behov, SMIL-aktivitet og måloppnåelse og kommunenes tiltaksstrategier.