Søk om erstatning for avlingssvikt

Sauer på tørt beite.
Sauer på tørt beite. (Foto: Silje Lunden Gotehus / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Søknadsfristen 31. oktober er absolutt.

Det kan bli stort press på søknadssystemet de siste dagene. Du bør derfor søke så snart som mulig.

Grovfôr med husdyr – hva skal med i søknaden?

Husdyrbønder skal selv måle opp grovfôrlageret i år. Dette skal gjøres etter at siste slåtten er tatt og så nært opp til innsett av dyra som mulig.

Erstatning gis for fulldyrka eng, overflatedyrka eng og andre grovfôrvekster (kode 210, 211 og 213 i søknad om produksjonstilskudd). Det gis ikke erstatning for utmarksbeite og areal kartlagt som innmarksbeite (kode 212).

Årets avling regnes ut slik:

   Grovfôr på lager ved innsett
+ Fôropptak på beite og fra fôr slått i år (fôrdager x norm for daglig grovfôropptak)
= Årets avling


Det er bare eget fôr produsert på omsøkt areal i år som skal måles opp på lager og regnes med i fôrdagene. Noteringsskjema eller beitelogg brukes for å skille mellom fôr produsert på omsøkt areal og annet fôr som det må korrigeres for. Det skal korrigeres for beiting på utmark og innmarksbeite, overlagret fôr brukt gjennom sommeren, innkjøpt fôr, halm, fangvekster/grønngjødsling og annet fôr som ikke er produsert på det omsøkte arealet.

I følgende artikkel finner du beitelogg og forklaring til søknadsskjemaet:

Veiledning til søknad

Skjema til endelig grovfôrsøknad for deg som har søkt forskudd og noteringsskjema til oppmåling av grovfôrlager finner du sist i denne artikkelen på Landbruksdirektoratets nettside: 

Spesielle beregningsregler for korn og grovfôr

Du kan ettersende opplysinger og dokumentasjon etter at fristen har gått ut.