Tilskudd til tiltak i beiteområder

Sauesanking i Valle.
Sauesanking i Valle. (Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder)

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Tilskuddet kan brukes til investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Regelverk og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Søknadsfristen i Vest-Agder er 1. februar og i Aust-Agder 1. april.

Søknaden sender du til kommunen der beitefeltet ligger. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til behandling hos Fylkesmannen.

Prioriteringer
I samråd med utvalgene for organisert beitebruk i fylkene gjelder følgende prioritering for tildeling av midlene:

  • søknader fra beitelag før søknader fra enkeltpersoner
  • fellestiltak før enkelttiltak
  • første prioritet: sanke- og skillehager, sperregjerder, ferister og bruer
  • andre prioritet: drifteveier, saltsteinsautomater, gjeterhytter og elektronisk overvåkingsutstyr

Det kan gis maks. 50 % av godkjent kostnadsoverslag til investeringstiltak. Ved innkjøp av elektronisk utstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Radiobjellelagene i begge fylkene vil bli prioritert for tilskudd til elektronisk overvåkingsutstyr.