Nytt regionalt miljøprogram for Agder perioden 2019–2022

Ku på beite i Øyslebø. Foto: Øystein Moi, Bondelaget.
Ku på beite i Øyslebø. Foto: Øystein Moi, Bondelaget.

Regionale miljøtilskudd skal fremme kulturlandskapsverdier og begrense forurensning fra jordbruket.

Regionalt miljøprogram 2019–2022 for Agder er utarbeidet av Fylkesmannen i samarbeid med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag samt representant fra fylkestingene og kommunene.

Formålet med regionalt miljøtilskudd i Agder er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet samt redusere avrenning til vann og utslipp til luft fra jordbruket.  

Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene. Informasjonsheftet og rundskriv vil bli publisert i løpet av første halvdel av juni 2019.  Søknadsfristen er 15. oktober 2019.

Foreløpige tilskuddssatser er satt i samråd med fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag og er et vedlegg til miljøprogrammet.

Regionalt miljøprogram (RMP) er hjemlet i en regional forskrift. Forskriften publiseres så snart den er ferdigstilt.