Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Slangespreder med tilførselsslange.
Slangespreder med tilførselsslange. (Foto: Jan Karstein Henriksen / NLR Agder)

Agder har fått til sammen kr 300 000 i 2020 – søknadsfrist 1. april.

Fylkesmannen i Agder har fått fylkesvise tildelinger fra Klima- og miljøprogrammet i jordbruket.

Prosjektene skal bidra til

 • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere
 • oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning
 • å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig

Målgruppen for ordningen er først og fremst foretak, fag- eller næringsorganisasjoner og utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner).

Fylkesmannen prioriterer i 2020 prosjekter knyttet til klimavennlig driftspraksis i jordbruket.

Eksempler på tiltak kan være:

 • optimale spredeteknikker og spredetidspunkt for husdyrgjødsel
 • god agronomi og økt teknologisatsing som verktøy for å redusere klimagassutslipp
 • hvordan øke jordbrukets binding av karbon
 • jordarbeidingstiltak og konsekvenser for utslipp til luft
 • vurdere behov for endringer i dyrkingssystemer og agronomi under endrede klimabetingelser
 • formidling, fagmøter og informasjonstiltak knyttet til klima- og miljøprogrammet

Programmet kan også omfatte tiltak som er knyttet til:

 • forurensning
 • naturmangfold
 • kulturminner i kulturlandskapet

Lenke til lokale retningslinjer.

Lenke til retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter.

Søknaden sendes i Altinn med innlogging via ID-porten.

Landbruksdirektoratets veiledning om søknadsprosessen.

Søk tilskudd til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet via denne siden i Altinn.