Miljøtiltak i jordbruket

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


17.06.2020

Endring i regelverket for spesielle miljøtiltak i jordbruket

Nå kan også eier av en landbrukseiendom uten foretak få innvilget SMIL-tilskudd dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på eiendommen.

16.06.2020

Ny tilskuddsordning i Regionalt miljøprogram

Fra 2020 kan bønder søke tilskudd til å etablere og skjøtte soner for pollinerende insekter.

15.06.2020

Fordeling av klima- og miljøprogrammidler 2020

Fem prosjekter innen klimavennlig jordbruk fikk til sammen 327 000 kr.

27.04.2020

Soner for pollinerende insekter – regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Tekstforslag for nytt tiltak på høring – frist 20. mai 2020.

12.02.2020

Kommunene overtar forvaltningen av utvalgte kulturlandskap

Fylkesmannen arrangerte informasjons- og inspirasjonsmøte.

06.02.2020

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Agder har fått til sammen kr 300 000 i 2020 – søknadsfrist 1. april.

23.09.2019

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2020 – søknadsfrist 15. oktober.

13.09.2019

Flott jubileumsfeiring for utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

10 år med utvalgt kulturlandskap, utviding av området og ny tursykkelrute ble markert i sommer.

06.08.2019

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket.

18.07.2019

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd vedtatt

Informasjon om regionalt miljøprogram 2019 kommer i august – søknadsfrist er 15. oktober.

Flere nyheter