Miljøtiltak i jordbruket

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Fylkesmannen har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


18.07.2019

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd vedtatt

Informasjon om regionalt miljøprogram 2019 kommer i august – søknadsfrist er 15. oktober.

18.06.2019

Slåttedag på Rygnestad museum

Ljåslått, slåttegraut og 10 år med Utvald kulturlandskap Rygnestad og Flateland – Valle 13. juli.

12.06.2019

Unike opplevelser fra Lista fyr til Varnes fyr

Program for feiring 16. juni – Vita Velo tursykkelvei, Kyststien og Utvalgte kulturlandskap.

03.05.2019

Nytt regionalt miljøprogram for Agder perioden 2019–2022

Regionale miljøtilskudd skal fremme kulturlandskapsverdier og begrense forurensning fra jordbruket.

30.04.2019

Feiring av Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

Utvidelse og 10-årsdag for Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista og åpning av sykkelruten Vita Velo og Kyststien 16. juni.

08.03.2019

Regionalt miljøprogram i jordbruket er på høring

Fylkesmannen har tidligere lagt forskriften ut på høring – her kommer utkast til program.

25.02.2019

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.

12.02.2019

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket er på høring

Regionalt miljøprogram for Aust-Agder og Vest-Agder er under revisjon.

12.02.2019

Nytt søknadssystem for SMIL-midler og dreneringstilskudd

Digital innsending av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord fra 2019.

11.02.2019

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Aust-Agder og Vest-Agder har fått til sammen kr 300 000 i 2019 – søknadsfrist 1. april.

Flere nyheter