Fylkesmannens arbeid med fôrkrisen og erstatning for avlingssvikt

Hvordan føre tilleggsfôring på beite i søknadsskjemaet? Silje Lunden Gotehus fra Fylkesmannen tar i bruk alternative pedagogiske metoder.
Hvordan føre tilleggsfôring på beite i søknadsskjemaet? Silje Lunden Gotehus fra Fylkesmannen tar i bruk alternative pedagogiske metoder. (Foto: Fylkesmannen i Agder)

I Agder-fylkene kom det inn til sammen 1036 søknader om erstatning for avlingssvikt.

Det er nå utbetalt ca. 150 mill. kr i erstatning. Utbetalingene har lagt på rundt 150 000 kr i snitt per søker.

Fylkesmannen i Agder regner med å ha brukt over 3000 timer mer enn normalt på erstatning for avlingssvikt i 2018. I tillegg har det gått mye ekstra tid for kommunene. I avlingssviktordningen forbereder kommunene sakene, og Fylkesmannen gjør vedtak. 

I juni tok Fylkesmannen i Agder initiativet til å samle landbruksnæringa til møter angående fôrkrisa. I løpet av sommeren/høsten 2018 møttes gruppen tre ganger på Fylkeshuset i Kristiansand. Det ble i etterkant av møtene lagt ut samsvarende informasjon på nettsidene til Fylkesmannen og organisasjonene. Felleskjøpet, NLR, Tine og Bondelaget var blant aktørene som var med på disse møtene. Vi ser at Fylkesmannen har hatt en viktig rolle som koordinatorer i den spesielle situasjonen vi hadde i sommer.

I begynnelsen av august ble det dannet en gruppe på seks personer som skulle jobbe med avlingssvikt hos Fylkesmannen i Agder. Fem av oss skulle hovedsakelig behandle sakene som gjaldt «grovfôr med husdyr», og vi fordelte kommunene mellom oss. Én person ble satt til å kun arbeide med søknader innen salgsproduksjoner.

I månedsskiftet august/september samlet Fylkesmannen kommunene til informasjonsmøter, der vi bl.a. gjennomgikk erstatningsordningens regelverk, tabellene i søknadsskjema og utfylling av beitelogg. Saksbehandlerne hos Fylkesmannen har også hatt tett dialog med kommunene per e-post og telefon.

Frem til satsen for grovfôr ble endret i slutten av oktober, behandlet Fylkesmannen i Agder 131 forskuddssøknader og utbetalte ca. 15,6 millioner kroner. Da satsen ble endret, kunne vi begynne å sluttbehandle søknadene og satte inn støtet for å få ferdigbehandlet flest mulig søknader før jul. Før året var omme ble det behandlet 884 saker i Agder, og alle søknader i kategorien «grovfôr med husdyr», som hadde kommet inn til Fylkesmannen fra kommunene, var ferdigbehandlet.