Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer


09.12.2019

Autorisasjonskurs – plantevern

Norsk landbruksrådgiving Agder holder flere kurs i perioden 27. februar–30. april 2020.

15.11.2019

Mentorordninga i landbruket

Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.

05.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.

30.04.2019

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2018

Kurvene for jordbruket i Agderfylkene peker oppover.

18.02.2019

Erfaringssamling etter fôrkrisen 2018

15. februar var landbruksnæringen i Agder samlet på Fylkeshuset i Kristiansand for å dele erfaringer fra tørkesommeren 2018.

06.02.2019

Fylkesmannens arbeid med fôrkrisen og erstatning for avlingssvikt

I Agder-fylkene kom det inn til sammen 1036 søknader om erstatning for avlingssvikt.

12.12.2018

Sørlandssamlinga 2019

Det årlige treffet for husdyr- og grøntprodusenter på Agder blir 11.–12. januar i Kristiansand – påmeldingsfrist 18. desember. 

04.12.2018

Autorisasjonskurs – plantevernmidler og gnagermidler

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer en del kurs rundt på Agder – smågnagerkurs januar–februar og plantevernkurs februar–mai.

26.10.2018

Autorisasjonsordning for gnagermidler

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

11.10.2018

Utsatt frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket

Det blir i 2018 mulig å søke fram til og med 29. oktober både på del 1 og del 2 i produksjonstilskudd og på regionale miljøtilskudd (RMP).

Flere nyheter