Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


12.02.2019

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket er på høring

Regionalt miljøprogram for Aust-Agder og Vest-Agder er under revisjon.


12.02.2019

Nytt søknadssystem for SMIL-midler og dreneringstilskudd

Digital innsending av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord fra 2019.


11.02.2019

Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Aust-Agder og Vest-Agder har fått til sammen kr 300 000 i 2019 – søknadsfrist 1. april.


06.02.2019

Lokal mat og urbant landbruk i vinden

Planlegger «Mat i sentrum» på torvet i Kristiansand 31. august.


06.02.2019

Stor interesse for fornybar energi på gården

Mange ville på kurs og se på energiløsningene som er valgt på Tvedestrand og Åmli videregående skole, avdeling Holt.


06.02.2019

Gode driftsforhold og høy aktivitet i skogbruket

Manuell hogst, stammedrift med traktor og vinsj har igjen blitt et vanlig syn i Agderskogene.


06.02.2019

Fylkesmannens arbeid med fôrkrisen og erstatning for avlingssvikt

I Agder-fylkene kom det inn til sammen 1036 søknader om erstatning for avlingssvikt.


04.02.2019

Utvekslet erfaringer fra andelslandbruk

Deltakere fra andelslandbruk på Agder og i Rogaland møttes til nettverkssamling på Søgne videregående skole 26. januar.


01.02.2019

Inn på tunet-kurs

"Fra godkjenning til markedsadgang" – Byglandsfjord 20.–21. mars.


15.01.2019

Kulturlandskapsprisen for Aust-Agder

Prisen for 2018 gjekk til ei heil grend, Øvre Ramse i Tovdal i Åmli kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel