Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


12.08.2019

Aktivitet og arbeid, psykisk helse og rus – med gården som arena

Frokostseminar på Arendalsuka tirsdag 13. august om Inn på tunet.

18.07.2019

Ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket vedtatt

Informasjon om regionalt miljøprogram 2019 kommer i august – søknadsfrist er 15. oktober.

28.06.2019

Åpen yngelråte igjen – hva nå?

Sanering på en bigård i Aust-Agder. Likevel: Vi trenger flere bier og mer honning!

25.06.2019

Økouka i Agder 2019 tar form

21.–29. september arrangeres nok en gang Økouka i Agder.

18.06.2019

Slåttedag på Rygnestad museum

Ljåslått, slåttegraut og 10 år med Utvald kulturlandskap Rygnestad og Flateland – Valle 13. juli.

12.06.2019

Unike opplevelser fra Lista fyr til Varnes fyr

Program for feiring 16. juni – Vita Velo tursykkelvei, Kyststien og Utvalgte kulturlandskap.

05.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.

03.05.2019

Nytt regionalt miljøprogram for Agder perioden 2019–2022

Regionale miljøtilskudd skal fremme kulturlandskapsverdier og begrense forurensning fra jordbruket.

30.04.2019

Feiring av Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

Utvidelse og 10-årsdag for Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista og åpning av sykkelruten Vita Velo og Kyststien 16. juni.

30.04.2019

God interesse for Inn på tunet blant unge bønder

22 bønder på godkjenningskurs og 15 eiere i Inn på tunet Sørlandet SA, deriblant en del unge bønder.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel