Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


27.03.2020

Koronavirus – informasjon til bønder

Fylkesmannen har samlet informasjon om pandemi-situasjonen fra aktører rundt Agder-bøndene.

20.03.2020

Jordbrukets beredskapsforum følger koronakrisen

Referat fra arbeidsutvalgets møte 19. mars.

04.03.2020

Politikeropplæring i juridiske forhold rundt landbrukseiendommer

Fylkesmannen kurser kommunale utvalg i jordloven, konsesjonsloven og plan- og bygningsloven.

24.02.2020

Produksjonstilskudd – frister

Søknadsfrist for del 1 er 15. mars, og for del 2 er den 15. oktober.

14.02.2020

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2020

Kommuner og vaktdistrikt kan søke stimuleringstilskudd for å sikre en stabil tilgang til veterinærtjenester – søknadsfrist 25. mars.

13.02.2020

Tilskudd innen skogbruk

Fra 1. januar 2020 overtok kommunene forvaltningen av tilskuddet til landbruksvei, et av tilskuddene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

12.02.2020

Kommunene overtar forvaltningen av utvalgte kulturlandskap

Fylkesmannen arrangerte informasjons- og inspirasjonsmøte.

12.02.2020

Status på avvikling av pelsdyrhold

Fylkesmannen i Agder har møtt næringen og venter seks søknader om kompensasjon.

12.02.2020

Beredskapsplan for jordbruket i Agder

Etter tørkesommeren 2018 dannet Fylkesmannen og næringen Jordbrukets beredskapsforum.

12.02.2020

Stor interesse for trebruk i Agder

Mange ville lære om trefjøs og trebygg på seminara Tre i Setesdal og Landbruksbygg i tre.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel