Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


17.07.2020

Landbruks- og matministeren til Grimstad

Tirsdag 21. juli besøker Olaug Bollestad NIBIO Landvik og bonde Ole Didrik Stensohn. Tema er norsk planteproduksjon.

07.07.2020

Økt omdisponering av dyrka jord på Agder i 2019

Hovedårsaken er utbygging av E39 og Rv 9.

07.07.2020

Ny versjon av smittevernveileder for grøntprodusenter

Koronavirus: Mattilsynet informerer om smittevern til produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet. Fra 6. juli er det åpnet for at testing kan erstatte karantene i noen tilfeller.

07.07.2020

På grunn av ferieavvikling vil ekspedisjonene hos Fylkesmannen i Agder tidvis være stengt.

Kontoret i Kristiansand er i perioden 13/7 – 31/7 betjent onsdager og fredager. Stengt fra 3/8 til og med 7/8.     

30.06.2020

Stor aktivitet i Agderskogen i 2019

Rekordhogst og mye skogplanting – behov for mer ungskogpleie.

25.06.2020

Mer statistikk i NIBIOs arealbarometer

Nå er også husdyr med – du kan søke på hele landet, fylker og kommuner.

24.06.2020

Autorisasjonskurs for plantevernmidler i koronatider

Våren 2020 ble opplegget raskt enderet til nettbaserte kurs og hjemmeeksamen.

22.06.2020

Endra krav til avstand fra vann ved bruk av plantevernmidler

Kravene er nå mer differensiert etter plantevernmiddel, utstyr og teknikk.

18.06.2020

Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket

Søknad og regelverk – regionale miljøtilskudd i Agder 2020 – søknadsfrist 15. oktober.

17.06.2020

Tilskudd til drift av beitelag 2020

Organisert beitebruk – søknadsfrist 15. november.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel