Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


12.06.2019

Unike opplevelser fra Lista fyr til Varnes fyr

Program for feiring 16. juni – Vita Velo tursykkelvei, Kyststien og Utvalgte kulturlandskap.

05.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.

03.05.2019

Nytt regionalt miljøprogram for Agder perioden 2019–2022

Regionale miljøtilskudd skal fremme kulturlandskapsverdier og begrense forurensning fra jordbruket.

30.04.2019

Feiring av Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista

Utvidelse og 10-årsdag for Utvalgt kulturlandskap Vest-Lista og åpning av sykkelruten Vita Velo og Kyststien 16. juni.

30.04.2019

God interesse for Inn på tunet blant unge bønder

22 bønder på godkjenningskurs og 15 eiere i Inn på tunet Sørlandet SA, deriblant en del unge bønder.

30.04.2019

Bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep

Grantrær har blitt brune i toppen og nedover krona.

30.04.2019

Planprosessen E18 Dørdal–Grimstad

Fylkesmannen påpeker den store verdien av jordbruksarealene i Grimstad.

30.04.2019

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2018

Kurvene for jordbruket i Agderfylkene peker oppover.

03.04.2019

Seminar om urbant landbruk

Matproduksjon i byen kan gi mer enn mat – Grønt senter, Kristiansand 13. mai.

02.04.2019

Tidligpensjon i jordbruket

Ordningen ble innført for å stimulere til eierskifte i landbruket og skal bidra til å lette generasjonsovergangene i jordbruket.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel