Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


19.10.2020

Klimakalkulatoren for landbruket er lansert

Norsk landbruksrådgiving presenterer denne store nyheten på Agder 17. og 18. november.

09.10.2020

Bekjemp planten landøyda

Landøyda er giftig for storfe og hest, og frøene sprer seg lett med vinden.

02.10.2020

Midler igjen til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Kommunene på Agder har 2,4 mill. kr igjen av SMIL-midlene for 2020, og Fylkesmannen gjør en omfordeling.

29.09.2020

Midler til forprosjekter innen grøntsektoren

Økt etterspørsel og bærekraftstrategi – søknadsfrist 28. oktober.

24.09.2020

Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

Tilskuddsordning for å bidra til inntektsgivende arbeid etter avvikling av pelsdyrhold – søknadsfrist 15. oktober.

15.09.2020

Nyttig samarbeid i Jordbrukets beredskapsforum

Referat fra møtet i Arbeidsutvalget 9. september.

11.09.2020

Ekstraordinært oppkjøp av melkekvoter i 2020

Staten kjøper opp 1 727 304 liter kvote fordelt på 19 selgere i Agder.

04.09.2020

Fagmøte om pollineringsvennlige vekster

Tirsdag 22. september kl. 17.00 på Søgne videregående skole.

02.09.2020

Det blomstrer i Andelslandbrukene på Agder

Flere dager i uka møtes andelshaverne på jordene «sine» for å høste av sommerens arbeid med såing og grasing

02.09.2020

Kulturlandskapsdag i strålende vær i Bygland

Landbruksbyråkrater fikk se gamle bygninger og flott landskap på Skore og Åraksbø.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel