Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


03.04.2019

Seminar om urbant landbruk

Matproduksjon i byen kan gi mer enn mat – Grønt senter, Kristiansand 13. mai.

02.04.2019

Tidligpensjon i jordbruket

Ordningen ble innført for å stimulere til eierskifte i landbruket og skal bidra til å lette generasjonsovergangene i jordbruket.

25.03.2019

Ny landbruksstrategi for Agder

Planen innholder strategier og tiltak for satsing på verdiskaping innen jordbruk, skogbruk og bygdenæringer.

21.03.2019

Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2019

Kommuner og vaktdistrikt kan søke stimuleringstilskudd for å sikre en stabil tilgang til veterinærtjenester – søknadsfrist 9. april.

11.03.2019

Kurs i biovarme på gården

Biovarme (flis og ved) – Søgne 1. april.

08.03.2019

Regionalt miljøprogram i jordbruket er på høring

Fylkesmannen har tidligere lagt forskriften ut på høring – her kommer utkast til program.

01.03.2019

Bihold i tettbygd strøk

Fylkesmannen fastslår at bikuber i tettbygde strøk må tåles.

25.02.2019

Utvalgte kulturlandskap

Grunneiere kan søke prosjektmidler til tiltak innenfor områdene Rygnestad og Flateland i Valle, Furøya i Tvedestrand og Vest-Lista i Farsund.

18.02.2019

Erfaringssamling etter fôrkrisen 2018

15. februar var landbruksnæringen i Agder samlet på Fylkeshuset i Kristiansand for å dele erfaringer fra tørkesommeren 2018.

12.02.2019

Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket er på høring

Regionalt miljøprogram for Aust-Agder og Vest-Agder er under revisjon.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel