Fylkesmannen i Agder inviterer til «Styrerkonferansen» 27. mars 2019 «Ledelse for læring i praksis»

Dato:
27. mars 2019 09:30 - 15:15
Sted:
Kristiansand Radisson Blu Caledonien hotel
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Styrere i alle barnehager i Aust- og Vest-Agder, kommunale barnehagemyndighet
Påmeldingsfrist:
20.03.2019 23:59:00

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1.august 2017. Innholdet i rammeplanen ska realiseres i den enkelte barnehage og i møte med det enkelte barn og foreldrene.

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse.»  sitat fra rammeplan side 16.

Kunnskapsdepartementets strategi «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022» skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. Barnehagen skal være et sted der de ansatte har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et fellesskap. Dette krever kompetent og oppdatert barnehageledelse.

Det er store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudene. Ny rammeplan er ett av flere viktige skritt i retning av en god barnehage for alle barn. For å lykkes med å utvikle kvaliteten, og med å realisere kravene i rammeplanen må vi drive målrettet kompetansebygging i barnehagesektoren – sammen!

Implementering av ny rammeplan skjer først og fremst i den enkelte barnehage og er en kontinuerlig prosess. Gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak kan de ansatte i fellesskap styrke sin kompetanse og pedagogiske praksis i tråd med rammeplanen. I dette arbeidet er leder av barnehagen helt sentral!

Ledelse og utvikling av lederkompetanse er en forutsetning for at barnehagen skal kunne utvikle seg som organisasjon og utvikle personalets kompetanse.

Konferansen er gratis. Dette er et statlig tiltak i arbeidet med å implementere rammeplanens innhold og oppgaver. Barnehagebaserte kompetansehevende tiltak vil være prioritert når statlige kompetansemidler blir fordelt i Agder i 2019.

Ved å invitere til «Styrerkonferansen – Ledelse for læring i praksis» ønsker Fylkesmannen å sette styrer enda bedre i stand til å utføre sine lederoppgaver.

Skisse for dagen:

Kl. 09.30 Velkommen v/Fylkesmannen
Kl. 10.00 «Ledere som kan og vil, v/Elin Ødegård
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Relasjonsledelse - Å lede frem motivasjon, utvikling og kvalitet i alle ledd, v/Elin Gullesen Bratt
Kl. 15.00 Avslutning
Kl. 15.15 Vel hjem

Avdelingsleder og førsteamanuensis Elin Ødegård har lang erfaring som styrer i barnehage, som lærer i barnehagelærerutdanningen og som avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger. Hun har forsket på barnehagelæreres kompetansebygging og skrevet bøker om ledelse, profesjonslæring og veiledning. Hun er en meget etterspurt og dyktig foredragsholder.

«Leders kunnskapsgrunnlag, engasjement og motivasjon er forutsetninger for utvikling av en lærende barnehage. En lærende barnehage er en barnehage som stadig er i utvikling og forandring i tråd med de krav og forventninger som stilles til institusjonen»

Elin Gullesen Bratt har solid erfaring fra ulike roller i barnehagen, bl.annet som styrer i 12 år. Hun er en levende og engasjert kurs - og foredragsholder, coach og prosessveileder som oppretter god kontakt med kursdeltakerne.

Hun er utdannet pedagog med etterutdanning og videreutdanning i ledelse, profesjonskunnskap, ulike typer coachingutdanning, NLP master Practitioner og er autorisert på alle nivå innen relasjonsledelse. Hun har vært partner i Jan Spurkelands fagnettverk Relasjonsledelse Norge siden 2009.

«Å være en god leder for akkurat de menneskene du har fått utdelt kan være en utfordring for oss alle sammen. For å lykkes i ledelse og samspill med andre er det viktig å forstå at vi selv spiller en avgjørende rolle for at de gode møtene skal finne sted».

Dato:
27. mars 2019 09:30 - 15:15
Sted:
Kristiansand Radisson Blu Caledonien hotel
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Styrere i alle barnehager i Aust- og Vest-Agder, kommunale barnehagemyndighet
Påmeldingsfrist:
20.03.2019 23:59:00