Lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Fylkesmannen dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid med KS Agder, arrangerte 9.oktober lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Målgruppen for møtet var ordførere, rådmenn og økonomisjefer i kommunene på Agder.

Fylkesmannen ønsket velkommen og ga ordet til statssekretær Aase Marthe Horrigmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som presenterte budsjettforslaget. Deretter ble KS sine kommentarer til budsjettforslaget streamet fra KS sitt hovedkontor i Oslo. Til slutt svarte departementet på spørsmål fra salen.

 

Aase Marthe Horrigmo sin presentasjon ligger til høyre.

 

KS sin presentasjon kan dere se på denne lenken:

http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2019/presentasjon-av-statsbudsjettet/

 

Vi viser ellers til grønt hefte 2019 på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/gront-hefte/id547024/


09.10.2019

Statsbudsjettet 2020 og kommunene på Agder: Hvordan slår det ut?

Omkring 50 ordførere, rådmenn og økonomisjefer fra kommunene i Agder var tirsdag samlet på Scandic Sørlandet i Sørlandsparken til felles informasjonsmøte om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

28.11.2018

Regjeringen med 9,5 millioner i ekstraordinære skjønnsmidler til Agder

Kompensasjonen skal bidra til å dekke kommunenes kostnader i akuttfasen under flommen, og opprydning i etterkant, samt tilskudd til gjenoppbygging av skadet infrastruktur.

26.10.2018

Vasstrukken, nedsnødd, nedbrent og nedblåst!

Flere ekstraordinære hendelser på Agder 2017-18 har medført en økning i utbetaling i ekstraordinære skjønnsmidler fra staten.

10.10.2018

Lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, i samarbeid med KS Agder, arrangerte 9.oktober lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Målgruppen for møtet var ordførere, rådmenn og økonomisjefer i kommunene på Agder.

06.09.2018

Erfaringsmøte etter brannene 2018/ lokalt informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2019

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder arrangerer i samarbeid med KS Agder lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i forslag til statsbudsjett for 2019. I forkant av møtet arrangerer Fylkesmannen erfaringsmøte etter brannene sommeren 2018. 

12.10.2017

Kommunene på Agder får 459 mill. kroner mer i frie inntekter i 2018

I forslag til statsbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen en vekst i frie inntekter på 3,8 milliarder kr som fordeles med 3,6 milliarder kr på kommunene og 0,2 milliarder kr på fylkeskommunene. Inntektsanslagene er i tråd med det Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen for 2018.

13.05.2017

Kommuneøkonomien i 2018

Fredag 12. mai arrangerte KS Agder og Fylkesmannen informasjonsmøte om kommuneopplegget for 2018. Andre temaer var bolig og folkehelse i et planperspektiv og statlig tilsyn med kommunene.

10.10.2016

Agder-kommunene informeres om forslag til statsbudsjett for 2017

Fylkesmannen avholder informasjonsmøte med representanter fra KMD og KS.

12.05.2016

Sanner: "Slik blir kommuneøkonomien 2017"

Fylkesmannen: "Dette legger vi vekt på når vi skal skrive vår innstilling om kommunereformen!" Politimesteren: "Et mer tilgjengelig politi!"

15.03.2016

Solide regnskapsresultat for kommunene i 2015

Foreløpige KOSTRA-tall for 2015 ble publisert 15.3.2016. I snitt har kommunene i begge Agderfylkene levert ett bedre netto driftsresultat i 2015 enn året før. Agderkommunene følger dermed trenden på landsbasis.

Flere nyheter