Søknad om endret tillatelse for Gjenvinning Sør-Vest AS


Høringsfrist 15. oktober 2020 23:59

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Gjenvinning Sør-Vest AS om endring (totalrevidering) av tillatelse for avfallsanlegget på Skrumoen, gnr./bnr. 162/243 i Lyngdal kommune. Høringsfristen er 15. oktober 2020. 

Gjenvinning Sør-Vest AS sin eksisterende tillatelse omfatter samtidig lagring av inntil 200 tonn farlig avfall. For endret tillatelse søkes det om lagring av inntil 49,95 tonn farlig avfall. Bedriften ønsker videre å mellomlagre 200 tonn EE-avfall og motta 14 750 tonn ordinært avfall (både nærings- og husholdningsavfall) per år.

Søknaden og bedriftens vurdering av best tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) legges ut på høring i perioden 15.09.2020-15.10.2020. Du finner dokumentene til høyre på denne siden. 

Vi ber aktuelle myndigheter, organisasjoner og berørte naboer om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket.

Frist for innspill er 15. oktober 2020, og eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmagpost@fylkesmannen.no.