Søknad om utfylling i Vigebukta


Høringsfrist 20. mars 2020 23:59

Fylkesmannen har mottatt søknad fra Kristiansand Havn KF om utfylling av ca. 100 000 m3 masser i Vigebukta. 

Fylkesmannen ga i 2015 Kristiansand Havn KF tillatelse til utfylling i Vigebukta. Tillatelsen ble ikke benyttet, og fristen for gjennomføring av tiltaket gikk ut i 2018. Kristiansand Havn KF søker derfor Fylkesmannen om en ny tillatelse til utfylling av 100 000 m3 ± 20 000 m3 sprengstein. Utfyllingen vil dekke et sjøbunnsareal på ca. 12 000 m2, og kan knyttes til bl.a. gnr./bnr. 47/16. Omsøkte utfylling er en del av utvidelsen av Havneavsnitt Nord. 

Vi ber aktuelle myndigheter og berørte parter om informasjon om forhold som kan være av relevans i vurderingen av tiltakets miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker også opplysninger om naturkvaliteter som kan bli berørt av tiltaket. 

Du finner søknaden til høyre på denne siden. Frist for å sende inn kommentarer er 20. mars 2020. Eventuelle merknader sendes til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller til fmavpost@fylkesmannen.no.

Kontaktpersoner

Dokumenter